Bij SRA, het Register Belastingadviseurs en de Nederlandse Orde van administratie en belastingdeskundigen bestaan grote zorgen over de uitfasering van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Dat hebben de belangenorganisaties middels een brief aan de Eerste Kamer laten weten. Het is noodzakelijk dat de partnerproblematiek wordt opgelost.
Bij SRA, RB en NOAB bestaan grote zorgen over de uitfasering van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken.  De zogenoemde partnerproblematiek staat in de weg aan de beoogde uitfasering. Onder de huidige omstandigheden zal nauwelijks gebruik zal worden gemaakt van de uitfaseringsmogelijkheden en slechts wordt bereikt dat de bestaande pensioenregelingen worden bevroren. Het doel van het wetsvoorstel noch de budgettaire opbrengst zal naar onze stellige overtuiging worden bereikt.
 
In de loop van de parlementaire behandeling is duidelijk geworden dat de Staatssecretaris van Financiën van oordeel is dat de partner moet worden gecompenseerd voor het prijsgeven van haar rechten ter zake van de pensioenregeling. Indien de partner niet of onvoldoende wordt gecompenseerd voor de prijs te geven rechten, is naar het oordeel van de staatssecretaris sprake van een schenking. Hij heeft een voorbeeld opgenomen op grond waarvan 73% van de totale waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraken aan de partner voorbehouden dient te blijven, hetgeen ook in het gegeven voorbeeld tot een in verhouding tot de fiscale balanswaarde zeer aanzienlijk recht van de partner zou leiden. De benadering van de staatssecretaris leidt er toe dat de partner een zodanig aanzienlijk recht of zelfs uitbetaling zou moeten krijgen om een schenking te voorkomen. Die verplichting jegens de partner is in de gevallen waarvoor het wetsvoorstel is bedoeld (namelijk bv's die onder water staan) niet na te komen en zeker niet direct uit te betalen. Onder deze omstandigheden zal geen dga tot uitfasering overgaan, tenzij deze in gemeenschap van goederen is gehuwd. De ervaring van SRA/RB/NOAB is dat veel dga's buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd, vermoedelijk is dat zelfs in het merendeel van de gevallen zo.
 
Het is te betreuren dat aan deze problematiek, ondanks de vroegtijdige waarschuwingen hiervoor, te weinig aandacht is geschonken. In de Memorie van Toelichting werd hierover zelfs niet gesproken en pas naderhand kwam dit aan de orde. Gezien het belang voor de toepassing van de uitfaseringsfaciliteit dient deze problematiek te zijn ondervangen voor het wetsvoorstel in werking treedt. Zonder eenduidige oplossing, lijkt verschuiving van de invoeringsdatum een voor de hand liggende mogelijkheid. De belanghebbenden dienen snel en eenduidig te vernemen dat zij zonder het risico van een door de belastingdienst gestelde schenking en de bijbehorende fiscale geschilbeslechting de uitfaseringsfaciliteit kunnen toepassen.
 
Als men het beoogde doel wil bereiken is het noodzakelijk dat de partnerproblematiek wordt opgelost. De voor de hand liggende oplossing is wettelijk vast te leggen dat dat het verlenen van medewerking door de partner zonder (afdoende) compensatie gedurende de periode 2017 tot en met 2019 geen schenking aan de dga oplevert.
 
 

Bron: SRA/RB/NOAB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Schenk- en erfbelasting

1

Gerelateerde artikelen