Vóór 1 oktober 2013 dienen de houders van zogenaamde bewilligde certificaten als vergadergerechtigden te worden ingeschreven in het register van de vennootschap.
Door middel van certificering van aandelen in een BV worden de aan de aandelen verbonden zeggenschapsrechten gescheiden van de economische rechten. Vóór de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ("flex bv-wetgeving") op 1 oktober 2012 hadden de houders van met medewerking van de BV uitgegeven certificaten (de "bewilligde certificaten") bepaalde aandeelhoudersrechten, zoals het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders. Besluitvorming buiten vergadering was niet mogelijk indien de aandelen met medewerking van de BV waren gecertificeerd. De vraag of een BV al dan niet medewerking aan certificering van aandelen in haar kapitaal had verleend, heeft tot de nodige rechtspraak en discussie in de literatuur geleid en volledige zekerheid over het antwoord op deze vraag kon niet worden gegeven.
 
Sinds de inwerkingtreding van de flex bv-wetgeving kunnen aan de houders van certificaten van aandelen in een BV wel of geen vergaderrechten worden toegekend. Vergaderrechten zijn de rechten om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Deze rechten bestaan slechts indien deze rechten in de statuten aan de certificaten zijn verbonden of als een in de statuten aangewezen orgaan dit heeft bepaald. Ook moeten de houders van certificaten met vergaderrechten als vergadergerechtigden worden ingeschreven in het register van de vennootschap (voorheen genaamd: aandeelhoudersregister).
 
BV's met "oude" statuten (dat wil zeggen statuten die vóór 1 oktober 2012 zijn opgemaakt) bevatten nog niet de term "vergaderrechten". Echter op grond van de overgangswetgeving hebben de houders van bewilligde certificaten toch vergaderrechten (zonder dat dit in de statuten is geregeld), indien zij (al dan niet op eigen verzoek) binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de flex bv-wetgeving als vergadergerechtigden worden ingeschreven in het register van de vennootschap.
 
Om vergaderrechten te verkrijgen en te behouden, moeten de houders van bewilligde certificaten dus uiterlijk 1 jaar na de inwerkingtreding van de flex bv-wetgeving als vergadergerechtigden zijn ingeschreven in het register van de vennootschap. Deze termijn loopt op 1 oktober 2013 af! Indien er sprake is van een BV met oude statuten en de houders van bewilligde certificaten nog niet als vergadergerechtigden zijn ingeschreven in het register van de vennootschap op 1 oktober 2013, dan vervalt per die datum het (overgangs)recht van deze houders van bewilligde certificaten om vergaderrechten toegekend te krijgen (anders dan door wijziging van de statuten). Houders van bewilligde certificaten kunnen de BV schriftelijk verzoeken hen als vergadergerechtigden in te schrijven in het register van de vennootschap. Indien het bestuur dit afwijst, kunnen de houders van de bewilligde certificaten de rechtbank verzoeken het bestuur op te dragen hen als vergadergerechtigden in te schrijven in het register van de vennootschap.
 
Ook vanuit het perspectief van de BV is het belangrijk om de houders van bewilligde certificaten als vergadergerechtigden in te schrijven in het register van de vennootschap. Niet alleen is de BV verplicht tot deze inschrijving, maar indien 1 maand vóór de eerstvolgende algemene vergadering van een BV die na 1 oktober 2012 wordt gehouden nog niet aan de vereiste inschrijving is voldaan, dient de oproeping voor de algemene vergadering van die BV te geschieden met inachtneming van de oude wettelijke regeling van artikel 2:223 leden 2 en 3 BW, namelijk publicatie in een landelijk dagblad, tenzij de statuten anders bepalen. Mocht de oproeping voor de algemene vergadering(en) vanaf 1 oktober 2012 niet op juiste wijze zijn geschied, dan kan dit krachtens artikel 2:15 BW leiden tot vernietigbaarheid van de besluiten van de algemene vergadering. Dergelijke besluiten kunnen wel nadien bevestigd worden op grond van artikel 2:15 BW lid 6.
 
Ten slotte bestaat voor een BV met oude statuten en waarbij de aandelen destijds met medewerking van de BV zijn gecertificeerd (ongeacht of de houders van de bewilligde certificaten als vergadergerechtigden in het register van de vennootschap zijn ingeschreven) de verplichting om bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van de flex bv-wetgeving in haar statuten op te nemen dat vergaderrechten zijn toegekend aan deze certificaten.
 

Bron: Buren

Informatiesoort: Nieuws

2