De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft commentaar gegeven op de Wet terugvordering staatssteun zoals in consultatie gebracht en gepubliceerd op 3 juni 2016. De Wet geeft de Orde aanleiding tot het plaatsen van een aantal opmerkingen. De speerpunten worden hierna kort weergegeven. Het volledige commentaar is als bijlage onder dit bericht opgenomen.

Speerpunten

  1. De Orde spreekt haar waardering uit voor het wetsvoorstel, met name nu dit expliciet bevestigt dat staatssteun die voortvloeit uit toepassing van een belastingwet vordt teruggevorderd als belasting. Dit is onder meer van belang voor hegunstigden waarvan de aandelen in handen zijn van inwoners van landen met een verrekenstelsel, zoals de Verenigde Stalen.
  2. De Orde geeft in overweging om de mogelijkheid op te nemen dat in gevallen waar de begunstigde beroep aantekent tegen het Commissiebesluit, de begunstigde het voorlopig terug te vorderen bedrag in escrow' betaalt, zoals ook in andere EU Lidstaten wordt overwogen.
De Orde suggereert om in de memorie van toelichting bij het uiteindelijke wetsvoorstel een reactie op de hiervoor en in de bijlage aangegeven punten te geven, voor zover deze niet reeds door aanpassingen in het wetsvoorstel worden gedekt.
 
 
 

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Europees belastingrecht, Invordering

0

Gerelateerde artikelen