Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten. Het RB maakt graag gebruik van de mogelijkheid om op dit wetsvoorstel te reageren.
Het RB raadt de Kamerleden aan de Staatssecretaris van Financiën, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te vragen om een reactie op de punten die in dit commentaar aan de orde worden gesteld. In het wetsvoorstel wordt onder meer voorgesteld de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten met ingang van 1 januari 2014 te schrappen. Het RB heeft op zich begrip voor de in de memorie van toelichting geschetste problemen ten aanzien van deze fiscale aftrekmogelijkheid, namelijk de "ongerichte werking". De omstandigheid dat geen objectief en trefzeker criterium bestaat waarmee de doelgroep van deze aftrekpost kan worden vastgesteld, maakt haar ongericht. Toch acht het RB het abrupt afschaffen van de fiscale aftrek te rigoureus. Het RB geeft het kabinet in overweging de fiscale aftrek nog wel toe te kennen voor ziektekosten die in het kader van een BIG-erkende specialistische behandeling worden gemaakt en die niet worden gedekt door de ziektekostenverzekering van de belastingplichtige. Hiermee kan het budgettaire belang dat met de aftrek is gemoeid sterk worden verlaagd, terwijl het fiscale vangnet toch in stand blijft. Voor het geval het kabinet de fiscale aftrek toch in haar geheel afschaft, verzoekt het RB om een overgangsmaatregel voor de ziektekosten die al vóór 2014 zijn gemaakt, maar die drukken in het jaar 2014 als gevolg van bijvoorbeeld vertragingen bij de verwerking door ziektekostenverzekeraars waarbij de uitkomst is dat de kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen. De voorgestelde overgangsmaatregel van artikel 10a.9a van de Wet IB 2001 lijkt uitsluitend te zien op nagekomen terugbetalingen van ziektekosten die eerder in aftrek zijn gebracht, maar niet op nagekomen ziektekosten als zodanig.
 

Bron: Register Belastingadviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2013

1

Gerelateerde artikelen