De fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen kan worden vereenvoudigd en meer gelijk worden getrokken. Nu is er sprake van een lappendeken. Het is mogelijk om het bestaande stelsel met een paar stappen meer uniform te maken.
Hierdoor laten mensen hun economisch gedrag en besluiten over hun vermogen minder afhangen van belastingregels en wordt de gevoeligheid van bedrijven en huishoudens voor conjuncturele schokken verminderd. Een dergelijke hervorming van het belastingstelsel draagt daarom bij aan de economische welvaart. Dit concluderen de onderzoekers Arjan Lejour en Maarten van ‘t Riet in de vandaag gepubliceerde CPB Policy Brief 'Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen'. Met deze Policy Brief geeft het CPB een schets op hoofdlijnen. Het is een aanzet tot discussie, ten behoeve van beleidsmakers.
 
De huidige Nederlandse belastingen van de verschillende vormen van kapitaalinkomen vormen een lappendeken van gefragmenteerde en complexe heffingen. Dat heeft een aantal gevolgen. Beslissingen over vermogen worden mede gedreven door fiscale motieven, economisch gedrag wordt sterk bepaald door de fiscale regels (belastingarbitrage, een vorm van economische verspilling), het stelsel wordt als onrechtvaardig ervaren en de belastingenopbrengsten zijn relatief laag vergeleken met andere EU-lidstaten. Door de fiscaal gunstige behandeling van vreemd vermogen maken bedrijven en huishoudens meer schulden dan nodig is. Dat maakt de Nederlandse economie gevoeliger voor schommelingen in de conjunctuur.
 
Er kunnen verschillende stappen gezet worden om deze problemen aan te pakken, onder de algemene noemer van een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen.
  • Belast vrije besparingen en beleggingen op daadwerkelijk rendement
  • Beperk de fiscale subsidie op pensioenbesparingen
  • Belast het eigen huis als vermogenscomponent
  • Belast vreemd en eigen ondernemingsvermogen meer gelijk
  • Gelijk belasten van uitgekeerde en ingehouden winst
Dergelijke stappen leiden tot meer gelijkgeschakelde belastingen op kapitaalinkomen met belangrijke welvaartsvoordelen.
 
 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen