Sinds de start van de economische crisis zijn de belasting- en premieontvangsten duidelijk achtergebleven bij de groei van het bruto binnenlands product. Op korte termijn kan de macro-economische progressiefactor sterk fluctueren. Voor de ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten is van belang hoe de economische groei (bbp) is samengesteld. In het CEP 2014 is in een tekstkader ingegaan op de progressiefactor. Dit CPB Achtergronddocument gaat dieper in op (de samenstelling van) de ontwikkeling van de collectieve inkomsten tussen 1998 en 2013. Het CPB laat voor verschillende belastingen zien welke oorzaken er zijn voor de lagere progressiefactor tijdens de crisis.
De noodzaak voor een verdere uitwerking is tweeërlei. Ten eerste zijn in de ramingen van het Centraal Planbureau de belastinginkomsten de laatste jaren substantieel overschat. Daarnaast is het beleidsmatig relevant om inzicht te hebben in de verhouding tussen de ontwikkeling van het bruto binnenlands product en de belastinginkomsten. Dit geldt vooral voor ramingen voor de middellange termijn, zoals de doorrekening van verkiezingsprogramma's en het regeerakkoord. De verhouding tussen macro-economische ontwikkeling en belastingopbrengsten is ook van belang voor de berekening van het structurele saldo. Een volatiele progressiefactor betekent een volatiel structureel saldo, wat afdoet aan de effectiviteit van dat instrument.
 
Een solide belastingbasis, die mee ontwikkelt met de groei van de economie, is in beginsel wenselijk. Wanneer de overheidsinkomsten voortdurend endogeen achterblijven bij het bbp en de overheidsuitgaven wel gelijke tred houden, is voordurend een beleidsmatige ingreep nodig. Aan de andere kant kan overheidsbeleid gericht zijn op afkalving van de grondslag. Naast het genereren van opbrengst hebben bijvoorbeeld accijnsheffingen en milieubelastingen tot doel een gedragsverandering te bewerkstelligen. Daarnaast hebben belastingen tot doel om als automatische stabilisator van de economie te fungeren. Aangezien belastingen worden verondersteld mee te bewegen met de conjunctuur, nemen de inkomsten af bij lage economische groei en stijgen de inkomsten bij hoogconjunctuur.
 
Link naar achtergronddocument
 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen