Het Centraal Planbureau concludeert dat er winst valt te behalen in de markt voor koopwoningen als de hypotheekrenteaftrek verder wordt afgebouwd. Koopwoningen worden daardoor goedkoper. Jonge huiseigenaren die vaak nog weinig hebben afgelost, zullen wel forse nadelen ondervinden van een dergelijke maatregel.

In het rapport Kansrijk Woonbeleid van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) staan mogelijke beleidsmaatregelen omschreven voor politici en beleidsmakers op het gebied van de huur- en koopmarkt.

Hypotheekrenteaftrek

Afbouw van de hypotheekrenteaftrek gebeurt volgens de visie van de rapporteurs door het tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken met 1% per jaar te verlagen naar uiteindelijk 30%. De afbouw van het tarief is dus 0,5% per jaar meer dan nu (30% in plaats van de huidige 38%).

Het rappport stelt ook een tegengestelde maatregel voor: draai de aangekondigde en reeds ingevoerde maatregelen om de hypotheekrenteaftrek te beperken deels weer terug. Met ingang van 2018 zou de betaalde hypotheekrente weer mogen worden afgetrokken tegen maximaal 52% voor de hoogste inkomens. De geleidelijke afbouw sinds 2013 wordt dan in één keer teruggedraaid.

Andere voorstellen

Andere fiscale maatregelen die de planbureaus voorstellen zijn:

  • Aftopping van de aftrekbare hypotheekrente per 2018 afgetopt op maximaal 20.000 euro per jaar per huishouden.
  • Het tarief eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en de 1.050.000 euro gaat in 2018 in één keer met 0,25%-punt omhoog van 0,75% naar 1%.
  • Afschaffing van de ‘Wet Hillen'.
  • Eigen woning naar box 3.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen