De saldomethode biedt soelaas wanneer iemand zijn lijfrentepremies niet volledig in aftrek kan brengen.
Volgens de hoofdregel zijn de lijfrente-uitkeringen volledig belast. Uitvoerders (o.a. banken en verzekeraars) gaan ervan uit dat iemand alle inleg in aftrek heeft gebracht. Maar soms kan iemand niet alle inleg in aftrek brengen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende aftrekruimte is. De lijfrenteaftrek is immers aan wettelijke maxima gebonden (jaarruimte en reserveringsruimte). Ook kan iemand simpelweg vergeten zijn de premies in aftrek te brengen.
 
Voor dit soort gevallen heeft de wetgever een regeling getroffen. Belastingheffing vindt dan plaats via de saldomethode. Dit houdt in dat de belastingplichtige over de som van de niet-afgetrokken bedragen in de uitkeringsfase geen belasting verschuldigd is. De betaalde en niet-afgetrokken inleg wordt volledig in aanmerking genomen voor de saldomethode. Is er betaald vanaf een bepaald jaar, dan geldt een beperkte saldomethode. De saldomethode wordt dan alleen toegepast voor niet-afgetrokken betalingen tot een bedrag van € 2.269 per jaar, per persoon.

Voorbeeld

Siem maakt 3 jaar lang (2008, 2009 en 2010) € 10.000 over naar zijn lijfrenterekening. Deze bedragen brengt hij bij zijn belastingaangifte in aftrek. De Belastingdienst corrigeert zijn aangifte. Omdat hij ook via zijn werkgever pensioen opbouwt, bedraagt zijn lijfrenteaftrek in die jaren slechts € 5.000. De som van de niet-afgetrokken inleg bedraagt 3 x € 5.000 = € 15.000. Maar omdat de saldomethode vanaf 2010 nog maar wordt toegepast tot een bedrag van maximaal € 2.269 per jaar, bedraagt het onbelaste saldodeel € 12.269.
 
 Betaald Aftrekbaar Onbelast saldo
2008€ 10.000€ 5.000€ 5.000
2009€ 10.000€ 5.000€ 5.000
2010€ 10.000€ 5.000€ 2.269
Totaal€ 30.000€ 15.000€ 12.269
 
Het bedrag van € 12.269 staat op de saldoverklaring die Siem van de Belastingdienst heeft ontvangen. Zodra Siem lijfrente-uitkeringen ontvangt, treedt de saldomethode in werking. Vanaf 2017 ontvangt hij een jaarlijkse lijfrente-uitkering van € 5.000. Deze uitkering is onbelast. Het onbelaste saldo bedraagt dan nog (12.269 -/- 5.000 =) € 7.269. Ook de in 2018 ontvangen uitkering is onbelast. Het saldo bedraagt dan nog € 2.269. De uitkering in 2019 is tot een bedrag van € 2.269 onbelast. Over het meerdere van (5.000 -/- 2.269 =) € 2.731 wordt loonheffing ingehouden.
 
Als betalingen niet in aftrek zijn gebracht (of zullen worden gebracht), dan kan een beroep gedaan worden op de saldomethode. Uitvoerders kunnen echter niet nagaan of de aan hen betaalde bedragen in aftrek zijn gebracht. De Belastingdienst kan dat wel en zal een zogeheten ‘saldoverklaring' (ook wel ‘verklaring niet-afgetrokken premies') kunnen verstrekken. Zodra de Belastingdienst de saldoverklaring heeft afgegeven, kan de belastingplichtige deze naar de uitvoerder sturen. De uitvoerder kan dan bij de inhoudingen met het onbelaste saldo rekening houden. Op deze wijze wordt voorkomen dat er te veel loonheffing wordt ingehouden.
 
Een saldoverklaring vraagt men aan bij de Belastingdienst. Stuur het verzoek naar:
De Belastingdienst,
Afdeling SMP/MIA-IH,
Postbus 90121,
4800 RA Breda.
 
Het verzoek om een saldoverklaring moet het volgende omvatten:
  • stortingsbewijzen of bankafschriften waarmee wordt aangetoond dat betaald is;
  • een duidelijke specificatie waarin per lijfrentecontract, per belastingjaar is aangegeven welke inleg wel en welke inleg niet in aftrek is gebracht;
  • een verklaring dat de niet-afgetrokken bedragen niet alsnog in aftrek zullen worden gebracht;
  • een kopie van de lijfrenteovereenkomst.

Belang voor de praktijk

Als een uitvoerder geen rekening heeft kunnen houden met de niet-afgetrokken premies/inleg (bijvoorbeeld omdat er geen saldoverklaring is toegestuurd), dan kan daarmee alsnog rekening worden gehouden bij de aangifte inkomstenbelasting. In de aangifte inkomstenbelasting wordt het bedrag van de uitkering(en) volgens het jaaroverzicht verminderd met de niet-afgetrokken bedragen. Als het bedrag van de niet-afgetrokken bedragen hoger is dan het bedrag van de uitkering(en), vul dan in de aangifte € 0 in. De ingehouden loonheffing wordt ongewijzigd overgenomen uit het jaaroverzicht.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

203

Gerelateerde artikelen