De 2de editie van de "vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting 2013" van Deloitte gaat na hoe de Belgische belastingaangifte zich verhoudt tot andere landen – met de uitbreiding van 12 landen, geeft deze studie een totaaloverzicht van het aangifteproces in de personenbelasting van 34 landen. België zit algemeen genomen in de middenmoot van het internationale peloton, met een duidelijke voorsprong op gebied van informatisering. De complexiteit van de aangifte situeert België dan weer in de achterhoede. Een overzicht van de meest treffende conclusies.

Elektronische aangifte wereldwijd in de lift - België behoort bij de beste van de klas

België zet de trend van vorig jaar verder en ziet de automatisering en informatisering van het aangifteproces gestaag groeien. Recent meldde de FOD Financiën dat de Belgische fiscus vorig jaar bijna 3,4 miljoen aangiftes had ontvangen via Tax-on-web, een stijging van 11% ten opzichte van inkomstenjaar 2010. Met uitzondering van Brazilië, Italië, Mexico, Nederland, Oostenrijk en de Verenigde Staten waar de aangifte in principe elektronisch moet verlopen, bestaat in de meeste landen ook de mogelijkheid om de aangifte op papier in te dienen. Daartegenover staat Luxemburg, waar de papieren aangifte nog steeds de standaard is. 

De fiscus weet meer en meer over u

België doet het verder opvallend goed wat betreft het vooraf invullen van specifieke individuele gegevens op het elektronische aangifteformulier. Ook dit jaar verschijnen nieuwe, vooraf ingevulde codes in Tax-on-web, onder andere met betrekking tot gezinslasten, energiebesparende uitgaven en opzeggingsvergoedingen. Uit de studie blijkt bovendien dat meer dan de helft (52,94%) van de onderzochte landen de aangifte vooraf invult, waar dit vorig jaar slechts een derde van de landen was (36,36%). Het invullen blijft onvermijdelijk een erg tijdrovende bezigheid, niet in het minst omdat het formulier systematisch langer wordt. Belgen zeggen gemiddeld 2 tot 5 uur te besteden aan deze "rotklus" en doen hiermee beter dan de belastingplichtigen in Australië, Rusland en Zuid-Korea die er meer dan 5 uur over doen. 
Hoewel niet alle codes op het aangifteformulier ingevuld moeten worden, voorziet de fiscus de 
Belgische belastingbetaler van een zeer uitgebreid aangifteformulier. Sinds 2010 zijn er ongeveer 80 nieuwe codes bijgekomen, wat het Belgische aangifteformulier nu brengt op meer dan 500 velden. Het Spaanse formulier spant de kroon met meer dan 700 velden.

 

De zogenoemde rijkentaks: ingevoerd en afgevoerd

België wordt met ingang vanaf 2013 efficiënter in het belasten van roerende inkomsten. De aangifte die volgende maand ingediend moet worden zal een eenmalig buitenbeentje zijn op dat vlak: de roerende inkomsten genoten in inkomstenjaar 2012 boven de grens van € 20.020 moeten in principe bijkomend worden opgenomen in de aangifte, behalve wanneer er al 4% bijkomende heffing op betaald werd. Vanaf inkomstenjaar 2013 worden de roerende inkomsten terug onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing (een standaard tarief van 25% met voorbehoud van een aantal uitzonderingen), en vervalt deze aangifteplicht weer. Met deze maatregel behoort België tot de meest efficiënte landen wat betreft het innen van belastingen op roerende inkomsten. 
 

Kans op boetes groter dan ooit voor laatkomers!

Dit jaar belooft de fiscus heel wat minder tolerant te zijn ten opzichte van de belastingplichtige die de aangifte laattijdig indient. Uit de zeer recente circulaire van 25 april 2013 blijkt dat de fiscus in de toekomst enkel nog uitstel zal toestaan wanneer het gaat om een duidelijk geval van overmacht. Bovendien zullen er boetes worden uitgedeeld aan belastingplichtigen die voor een tweede keer op rij hebben nagelaten hun aangifte (tijdig) in te dienen. Uit de studie blijkt dat de meerderheid van de ondervraagde landen een laattijdig ingediende aangifte niet licht opneemt.

Terugkrijgen of bijbetalen? 

In België wordt het aangifteproces afgerond met een aanslagbiljet waarop het te ontvangen of te betalen bedrag vermeld staat. De betalingen gebeuren pas na ontvangst van het aanslagbiljet, of de belastingplichtige nu geld moet terugkrijgen of moet bijbetalen. In slechts 47% van de landen valt de betaling samen met de ontvangst van het aanslagbiljet, in de andere 53% is geen formeel aanslagbiljet nodig om het proces af te ronden. 

Wereldwijde fiscale transparantie wordt de norm

Omdat de fiscale situatie van een persoon steeds vaker de landsgrenzen overschrijdt, evolueren bijna alle landen naar wereldwijde fiscale transparantie. 97% van de ondervraagde landen wisselt informatie uit met andere landen, of zal dat zeer binnenkort doen. België speelde hierin al een voorbeeldrol: de Belgische fiscus wisselt immers al sinds meerdere jaren gegevens uit met het buitenland. De omgekeerde situatie doet zich voor in Brazilië, het enige land dat nog achterop hinkt. 

Fiscale controles
 
België volgt een vast patroon bij het selecteren van dossiers voor een uitgebreide controle of fiscale audit. Slechts enkele landen (24%) kiest voor die aanpak, wat dankzij datamining steeds vaker leidt tot het gewenste resultaat, zijnde het inkohieren van de correct verschuldigde belasting.
 
Over de studie
 
De vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting werd voor het eerst uitgevoerd door Deloitte in België in april 2012 in 22 landen. In de tweede editie werden belastingconsulenten in 341 landen ondervraagd over de gelijkenissen en verschillen in het aangifteproces. De volledige resultaten zijn beschikbaar op www.deloitte.be

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen