Een stichting of vereniging kan de ANBI-status verkrijgen door de Belastingdienst te verzoeken haar als Algemeen Nut Beogende Instellingen aan te wijzen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Dat meldt Deloitte op haar website.
De belangrijkste voorwaarde is dat de instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor ten minste 90%) het algemeen nut beoogt. Daarnaast dient zij aan een aantal aanvullende voorwaarden te voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van de onafhankelijkheid en het beloningsbeleid van het bestuur.
 
Met ingang van 2014 worden deze voorwaarden uitgebreid met de verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Het gaat hierbij om:
  • de naam van de instelling;
  • het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN);
  • het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling;
  • de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
  • de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;
  • de bestuurssamenstelling, de namen van de bestuurders en het beloningsbeleid van de instelling;
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instelling;
  • de balans en de staat van baten en lasten van de instelling (inclusief toelichting).
ANBI's dienen bovenstaande gegevens met ingang van 1 januari 2014 te publiceren over hun laatste volledige boekjaar.
 
De verplichte publicatie van de statutaire doelstelling brengt met zich dat de instelling kort en begrijpelijk het doel, de missie en de bestaansreden van de instelling moet verwoorden. Zodoende wordt elke belanghebbende de mogelijkheid geboden vast te stellen of het beleidsplan van de ANBI overeenstemt met de doelstelling van de ANBI.
 
Het beleidsplan moet op zijn beurt duidelijk maken op welke wijze de ANBI van plan is om (op korte termijn) haar doelstellingen te verwezenlijken. Hierbij volstaat een versie op hoofdlijnen.
 
Op verzoek kan de inspecteur bepalen dat de namen van bestuurders voor wie publicatie een reëel gevaar zou opleveren voor de persoonlijke veiligheid van henzelf of hun familieleden niet hoeven te worden gepubliceerd. Ook de namen van bestuurders van kerkgenootschappen hoeven niet te worden gepubliceerd.
 
De aanleiding voor de introductie van de nieuwe publicatieplicht is dat het publiek meer transparantie van ANBI's verwacht. In verband met de nieuw te publiceren gegevens zal ook de ANBI-lijst op de site van de Belastingdienst worden aangepast. Aan de hand van deze lijst kunnen belastingplichtigen toetsen of zij terecht een beroep doen op de giftenaftrek (in de inkomsten- of vennootschapsbelasting).
 
Zoals aangegeven, dienen de gegevens (over 2013) met ingang van 1 januari 2014 op internet te worden gepubliceerd. Voor de staat van baten en lasten over het laatste volledige boekjaar voorafgaande aan 1 januari 2014 geldt een afwijkende publicatiedatum, namelijk 1 juli 2014.
 
Doordat de wijziging nu reeds wordt aangekondigd, kunnen ANBI's de nodige actie ondernemen om voor de genoemde datum te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Wanneer een instelling in gebreke blijft in de plaatsing op internet van de vereiste informatie, heeft dit als consequentie dat de ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken. De staatssecretaris geeft in een brief aan nog te onderzoeken welke fiscale consequenties moeten worden verbonden aan het, met het oog op de nieuwe voorwaarden, door de instelling op eigen initiatief beëindigen van de ANBI-status.
 

Integriteit ANBI-status

 
De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken, wanneer niet zowel statutair als feitelijk het algemeen nut wordt gediend. Daarnaast gelden specifieke weigerings- of intrekkingsgronden wegens een onherroepelijke veroordeling van (een van) de bestuurders / gezichtsbepalende personen voor aanzetten tot haat of tot geweld, dan wel tot gebruik van geweld. De staatssecretaris stelt in een brief voor deze bepaling uit te breiden met een onherroepelijke veroordeling voor misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht.
 
Ook geeft hij aan, met het oog op de integriteit van ANBI's, een meldpunt ‘Misbruik ANBI' in te stellen. Hier kunnen burgers of organisaties signalen deponeren over feiten en handelingen die niet in lijn zijn met de doelstelling van de ANBI.
 
Zoals blijkt uit het bovenstaande, wordt de fiscale regelgeving voor ANBI's (opnieuw) aangescherpt. De staatssecretaris heeft daarnaast echter ook een versoepeling aangekondigd. In de eerder aangehaalde brief geeft hij namelijk (tevens) aan voornemens te zijn het per 1 januari 2014 mogelijk te maken ook periodieke giften die via een schenkingsovereenkomst (niet zijnde een notariële akte) tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd, fiscaal aftrekbaar te maken.
 
De Belastingdienst zal hiertoe een eenvoudig model van een schenkingsovereenkomst ter beschikking stellen op haar site. Een dergelijke overeenkomst zal leiden tot een besparing van (notariële) kosten.

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

0

Gerelateerde artikelen