Een garagebox kan worden gebruikt als parkeerruimte, maar wordt in de praktijk ook veelal gebruikt voor andere doeleinden, zoals bergruimte. Bij de verhuur van garageboxen rijst dan de vraag of sprake is van de btw-belaste verhuur van parkeerruimte of van btw-vrijgestelde verhuur van een multifunctionele ruimte (bergruimte). Op 11 september jl. heeft Gerechtshof 's-Hertogenbosch (hierna: het Hof) geoordeeld dat de verhuur van een garagebox die niet uitsluitend bestemd is als parkeerruimte voor voertuigen, is vrijgesteld van btw.
De verhuur van parkeerruimte kan een aparte prestatie voor de btw vormen of opgaan in de vrijgestelde verhuur van een andere onroerende zaak (de woning). Als de verhuur van (enkel) parkeerruimte een aparte prestatie vormt voor de btw, vormt dit een uitzondering op de hoofdregel dat verhuur van onroerend goed is vrijgesteld van btw. Dit betekent dat de verhuur van de parkeerruimte belast is met (veelal 21%) btw.
 
Een garagebox kan worden gebruikt als parkeerruimte, maar wordt in de praktijk ook veelal gebruikt voor andere doeleinden, zoals bergruimte. Bij de verhuur van garageboxen rijst dan de vraag of sprake is van de btw-belaste verhuur van parkeerruimte of van btw-vrijgestelde verhuur van een multifunctionele ruimte (bergruimte).
 
Op 11 september jl. heeft Gerechtshof 's-Hertogenbosch (hierna: het Hof) geoordeeld dat de verhuur van een garagebox die niet uitsluitend bestemd is als parkeerruimte voor voertuigen, is vrijgesteld van btw.

De procedure voor het Hof

In de onderhavige procedure verhuurt een belastingplichtige 11 garageboxen aan zowel particulieren als aan ondernemers. Belastingplichtige is met de huurders overeengekomen dat de garagebox uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als garage/bergruimte en dat in deze bestemming geen wijziging mag worden aangebracht. Over de verhuur van de garageboxen is daarom geen btw in rekening gebracht en op aangifte voldaan.
 
De Belastingdienst was echter van mening dat sprake is van de btw-belaste verhuur van een garagebox, omdat de garagebox naar aard en inrichting bestemd is te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen en het gebruik als parkeerruimte tussen partijen niet is uitgesloten.
 
Belastingplichtige is van mening dat de garageboxen niet enkel bestemd zijn als parkeerruimte voor voertuigen, zodat sprake btw-vrijgestelde verhuur van multifunctionele ruimten.

Oordeel van het Hof

Het Hof is van mening dat de garageboxen naar hun aard en inrichting gebruikt kunnen worden voor meerdere doeleinden en derhalve multifunctioneel zijn. Het Hof ontleent aan ervaringsregels in het maatschappelijk verkeer dat garageboxen veelal worden aangewend voor andere doeleinden dan voor het stallen van voertuigen. Dit volgt mede uit de huurovereenkomst van de garageboxen. Het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte is tussen belastingplichtige en de huurders namelijk contractueel niet uitgesloten en het gebruik voor andere doeleinden – namelijk bergruimte – is contractueel evenmin uitgesloten.
 
In het zogenoemde Vastgoedbesluit van de Staatssecretaris van Financiën is voor multifunctionele ruimten bepaald, dat er bij verhuur van multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor parkeren (kunnen) worden gebruikt, in principe geen sprake is van verhuur van parkeerruimte. Uitgaande van de ervaringsregels in het maatschappelijke verkeer en het feit dat contractueel gezien gebruik als bergruimte is toegestaan, concludeert het Hof dat de verhuur van de garageboxen door belastingplichtige is vrijgesteld van btw.

Gevolgen voor de praktijk

Uit de uitspraak van het Hof volgt dat de verhuur van een garagebox zowel belast met btw als vrijgesteld kan zijn. De afspraken in de huurovereenkomst omtrent het gebruik door de huurder van de garagebox lijken hierbij de belangrijkste aanwijzing te vormen. Slechts in geval in de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder de garagebox uitsluitend mag gebruiken voor de stalling van voertuigen, zal de verhuur van garageboxen belast zijn met btw. Dit lijkt in lijn te zijn met een uitspraak van Hof Amsterdam uit 1986. Als in de huurovereenkomst het gebruik door de huurder niet is beperkt tot uitsluitend de stalling van voertuigen, zal de verhuur van garageboxen conform de uitspraak van het Hof vrijgesteld zijn van btw.
 
Deloitte adviseert u om na te (laten) gaan hoe uw woningcorporatie omgaat met de (losstaande aan derden) te verhuren garageboxen en wat de afspraken zijn in deze (veelal afzonderlijke) huurovereenkomsten. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of uw woningcorporatie al dan niet btw verschuldigd is over deze ontvangen huurvergoeding. Het niet op de juiste wijze belasten van deze verhuur heeft ook gevolgen voor de aftrek van btw op de investeringskosten en het onderhoud van de verhuurde garageboxen.
 
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

6

Gerelateerde artikelen