De rechter merkt twee van de drie aandeelhouders met ieder 40% van de aandelen en een gelijk aantal stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders als directeur-grootaandeelhouders aan. Zij zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

De zaak (Rechtbank Noord-Holland 16 oktober 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:9589) gaat als volgt. A en B bezitten via hun persoonlijke holding BV ieder 40% van de aandelen C BV. De overige 20% van de aandelen C BV zijn in handen van D BV. A en B zijn in dienst van hun persoonlijke holding BV's. Zij werken bij C BV die daarvoor een management fee betaalt aan de persoonlijke holding BV's.

De inspecteur vindt dat er premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn voor A en B. A en B kunnen tegen hun wil ontslagen worden. A en B, beide bestuurder, hebben namelijk 40% van de aandelen C BV en een niet-bestuurder 20%.

De rechtbank gaat uit van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Uit deze regeling blijkt dat A en B als directeur-grootaandeelhouder zijn aan te merken. Zij zijn namelijk statutair bestuurder van C BV en kunnen via hun persoonlijke holding BV's met ieder 40% een gelijk aantal stemmen uitbrengen in de algemene vergadering van aandeelhouders. Het feit dat D BV 20% van de stemmen kan uitbrengen doet hier geen afbreuk aan. A en B zijn dus geen werknemer voor de werknemersverzekeringen.

Belang voor de praktijk

In de praktijk is het vaak onduidelijk of een directeur-grootaandeelhouder werknemer is voor de werknemersverzekeringen. In 1993 heeft de Federatie van bedrijfsverenigingen richtlijnen opgesteld om het werknemerschap voor de werknemersverzekeringen vast te stellen. Omdat de richtlijnen geen officiële wettelijke status hebben, is in 1997 de Regeling aanwijzing directeur-grootaanhouder opgesteld.

De regeling bepaalt dat onder directeur-grootaandeelhouder, wordt verstaan:

  1. de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen;
  2. de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van een zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap, de overige aandeelhouders niet over deze versterkte meerderheid beschikken;
  3. bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen; of
  4. de bestuurder van een vennootschap waarvan ten minste twee derde deel van de aandelen worden gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

Een directeur-grootaandeelhouder is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In mei 2014 was er een internetconsultatie over een nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. De nieuwe regeling sluit aan bij de wijzigingen in het vennootschapsrecht. Een toelichting hierop en de tekst van de voorgestelde regeling staan hier.

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing

0

Gerelateerde artikelen