Op 18 juni 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (35447) aanvaard. De wet biedt een juridische basis voor verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden zijn verbanden van bestuursorganen en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude, georganiseerde criminaliteit en belastingontduiking. Bij samenwerkingsverbanden kan gedacht worden aan het Financieel Expertise-centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s). Organisaties die meewerken in deze verbanden zijn onder meer gemeenten, het UWV, de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de FIOD. Voor gegevens van de Belastingdienst is in de wet een uitzondering opgenomen: die kunnen niet aan private partijen worden verstrekt ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Het streven is dat de wet per 1 januari 2025 in werking kan treden, en indien mogelijk eerder, mede afhankelijk van wanneer het Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden kan worden gepubliceerd in het Staatsblad. Over deze algemene maatregel van bestuur wordt nu advies gevraagd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het Besluit moet de grondslagen om gegevens te kunnen delen verder verduidelijken en meer waarborgen inbouwen voor bescherming van persoonsgegevens. Hierbij is rekening gehouden met vragen uit het parlement en adviezen van het College voor de Rechten van de Mens, de Autoriteit Persoonsgegevens en voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State, die op verzoek van de Eerste Kamer zijn uitgebracht. Zo worden met de inwerkingtreding van de wet waarborgen gesteld over de criteria waaraan een signaal, verzoek of casus moet voldoen om aanleiding te mogen zijn voor gegevensverwerking binnen de samenwerkingsverbanden.

De voorganger van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden – het Systeem Risico Indicatie (SyRI) – heeft de rechtbank Den Haag in februari 2020 buiten werking gesteld wegens strijd met art. 8 EVRM.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

156

Gerelateerde artikelen