De drie samenwerkende organisaties in de 'loonaangifteketen', de Belastingdienst, UWV en het CBS, hebben een verslag gepubliceerd over de activiteiten van de keten in 2016.

Zo is het percentage bruikbare inkomsten-verhoudingen voor de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) volgens de rapportage in 2016 uitgekomen op 97,1%. In 2015 was dit 96,5%. Iedereen die in Nederland woont moet aangifte doen over zijn inkomen. Ook iemand die buiten Nederland woont en inkomsten heeft uit Nederland moet hoogstwaarschijnlijk aangifte doen. De VIA bestaat sinds 2012 en bevat alle hypotheek- en renteaftrekgegevens en de meeste overige bankgegevens (spaargeld en de waarden van effecten). Dit bespaart volgens de ketenpartners de belastingbetaler veel tijd bij het invullen van de aangifte. De VIA brengt ook een kostenbesparing voor de overheid met zich mee. De Belastingdienst kan de aangiften inkomstenbelasting namelijk veel efficiënter verwerken en gemakkelijker controleren.

Forum Salaris

Een ander activiteit is de start van het Forum Salaris voor de salarisadministrateurs. Dit online communicatiekanaal is ontwikkeld vanuit de loonaangifteketen en kent ruim 3.250 actieve gebruikers. Op dit forum werken salarisadministrateurs met elkaar en met de Belastingdienst en UWV samen aan de loonaangifte. Ze kunnen elkaar via dit kanaal vragen stellen over de aangifte en over de bijbehorende wet- en regelgeving.

Versneld aanleveren loongegevens

Vanuit de Wet Werk en Zekerheid UWV en de Belastingdienst is een pilot uitgevoerd om te onderzoeken of werkgevers bereid en in staat zijn eerder hun loonaangifte in te dienen. De pilot heeft geleid tot een aantal actiepunten die in 2017 worden uitgevoerd.

Internationale award voor organisatie-overstijgende ketensamenwerking

De loonaangifteketen heeft op 28 februari 2017 een internationale award voor organisatie-overstijgende ketensamenwerking gewonnen, toegekend door de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP). Het is de eerste keer dat een publiek-publieke samenwerking zo'n prestigieuze prijs wint.

Toekomstplannen

Het plan is dat de inhoudingsplichtige straks sneller en eenvoudiger aan zijn verplichtingen kan voldoen en inzicht heeft in zijn actuele fiscale positie. De werknemer kan straks waarschijnlijk in 'Mijn UWV' zijn actuele gegevens inzien, direct nadat hij zijn loonstrookje heeft ontvangen. En fouten in zijn arbeidsverleden kan de burger dan herstellen met behulp van een app.
 
Verder worden dit jaar vanaf loontijdvak 7 elf nieuwe gegevenskwaliteitscontroles gemonitord. Daarnaast is het uitvragen van jaarlonen bij werkgevers vanaf 2016 niet meer nodig door intensieve sturing vanuit de keten en de lijn. Dit heeft geleid tot een minimaal aantal onvolledige of onjuiste loonaangiften van inhoudingsplichtigen. 
 
Tot slot wordt er onderzoek gedaan naar een model om de inhoudelijke gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen in beeld te brengen, de zogenoemde kwaliteitsmonitor. Deze monitor is een overzicht van alle technische -, verbands- en inhoudelijke controles die op dit moment op de gegevensvelden zijn ingericht. Op termijn kan voor de belangrijkste gegevensvelden een kwaliteitsoordeel gegeven worden.
 

 

Bron: Loonaangifteketen.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen