De Tweede Kamer heeft recentelijk in totaal zeven moties aangenomen naar aanleiding van een debat over het OESO rapport over de aanpak van belastingontwijking.
In de moties wordt de regering het volgende verzocht:
  • zich in Europees verband sterk te maken voor volledige country-by-country reporting waarin informatie voor ieder land individueel wordt weergegeven en niet op geaggregeerd niveau;
  • zich ervoor in te spannen dat alle multinationals die actief zijn in Europa verplicht worden om openheid te geven over hun belastingpositie in alle landen van de wereld;
  • zich uit te spreken dat de gemaakte afspraken (EU-akkoord) over maatregelen om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan slechts een eerste stap inhouden op weg naar een eerlijker belastingheffing voor multinationals;
  • zodra de Europese zwarte lijst van non-coöperatieve jurisdicties is vastgesteld, de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met landen die op die lijst staan, te heroverwegen en de Kamer hierover te informeren;
  • om de toezichthouder de bevoegdheid te geven om ten aanzien van de trustsector onderzoeken, waarschuwingen en sancties openbaar te maken;
  • te onderzoeken of er voldoende instrumenten zijn om partijen die willens en wetens helpen bij illegale activiteiten zoals belastingontduiking, belastingfraude, witwassen en terrorismefinanciering, en/of dit faciliteren juridisch aan te pakken, en als er onvoldoende instrumenten zijn, daar dan voorstellen voor te doen,
  • zich als convenants partner in te zetten voor het opnemen van afspraken over het bestrijden en/of tegengaan van belastingontwijking in deze convenanten en de Kamer hierover te rapporteren,

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen