De Tweede Kamer heeft deze week vijf moties aangenomen met betrekking tot brievenbusmaatschappijen, tax rulings, grondslagverbreding en het evenwichtiger maken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen.

Substance

In de eerste motie wordt aangegeven dat het stellen van minimumeisen aan de mate van reële economische activiteit in Nederland (substance-eisen) een zinvolle bijdrage zou kunnen leveren aan het terugdringen van brievenbusmaatschappijen en aan hun belastingontwijkingspraktijken. Een loonsomcriterium zou volgens de indieners van de motie een kansrijke benadering zijn.
 
De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn brief van 4 november 2016 op verzoek van de Kamer een aantal opties geschetst (zie ook TUW 2016/week 45 ). De Tweede Kamer verzoekt de opties 1, 2 en 3 (in meer gevallen uitwisselen van informatie, strengere voorwaarden stellen aan zekerheid vooraf en aanscherpen van de regels voor doorstroomvennootschappen ) uit bovengenoemde brief nader uit te werken in beleidsvoorstellen en de Kamer voor 1 april daarover te informeren.

Tax Rulings

De tweede, derde en vierde motie gaan over tax rulings. De regering wordt verzocht te zorgen voor meer openheid over afspraken die de Belastingdienst met bedrijven maakt. Volgens de indieners van de motie zouden tax rulings met bedrijven momenteel achter gesloten deuren tot stand komen.
 
In een andere motie wordt er op gewezen dat de Nederlandse regering de deadline van 31 december om alle rulings in OESO-verband uit te wisselen niet heeft gehaald en momenteel slechts 15% van de rulings heeft uitgewisseld (zie ook TUW 2017/week 2 ). De regering wordt verzocht de Kamer voor 1 mei te informeren hoeveel rulings er uitgewisseld zijn in OESO- en in EU-verband, hoeveel rulings aangepast zijn voordat zij zijn uitgewisseld (inclusief de eventuele reden voor de aanpassing) en of er rulings aangetroffen zijn die niet in overeenstemming zijn met de wet of het beleid.
 
Tot slot is in dit kader een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt voor 1 april een voorstel naar de Kamer te sturen tot een betere controle op de inhoud van afgegeven rulings. De motie is ingediend omdat geconstateerd is dat de Staten-Generaal geen duidelijk inzicht hebben in de rulings die door de Belastingdienst worden afgegeven.

Grondslagverbreding en evenwichtige behandeling eigen en vreemd vermogen

De laatste motie ziet op de vennootschapsbelasting. De indieners van de motie merken op dat dat de huidige vennootschapsbelasting de nodige grondslagversmallers kent en dat het binnen het huidige fiscale regime voor bedrijven aantrekkelijker is om zich te financieren met vreemd in plaats van eigen vermogen. Verder wordt opgemerkt dat de werkgroep fiscaliteit in zijn rapport ten behoeve van de Studiegroep Duurzame Groei diverse grondslagverbredende maatregelen heeft aangereikt. De regering wordt verzocht in het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de grondslag van de vennootschapsbelasting te verbreden. Tevens wordt verzocht bij de terugsluis van de opbrengsten het evenwichtiger maken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen mee te nemen.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

Dossiers: Prinsjesdag 2017

10

Gerelateerde artikelen