Op 25 oktober heeft de Europese Commissie plannen aangekondigd voor invoering van een Europese vennootschapsbelasting, een Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).
Volgens de Europese Commissie zal de CCCTB het makkelijker en goedkoper maken om op de interne markt zaken te doen, en is het tevens een krachtig instrument ter bestrijding van belastingontwijking. De CCCTB is voor het eerst ter tafel gekomen in 2011 en had ten doel de Europese markt voor het bedrijfsleven te versterken. Hoewel de lidstaten volgens de Commissie reeds grote vorderingen hebben gemaakt ten aanzien van tal van kernonderdelen van het eerdere CCCTB-voorstel, zijn zij er niet in geslaagd een definitief akkoord te bereiken.
 
Na de standpunten van de lidstaten, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het Europees Parlement te hebben ingewonnen, heeft thans de Europese Commissie bedrijfsvriendelijke elementen van het eerdere voorstel getracht te versterken. De Europese Commissie geeft aan dat de geherlanceerde CCCTB in Europa zal zorgen voor een gelijk speelveld voor multinationals door het sluiten van achterpoortjes om belastingen te ontwijken.
 
Om snel vooruitgang te kunnen boeken, is de CCCTB opgesplitst in twee stappen, namelijk eerst overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijke heffingsgrondslag (CCTB) en vervolgens zou kort daarna de consolidatie kunnen worden ingevoerd (CCCTB). De Commissie geeft verder aan dat dankzij de CCCTB vennootschappen voor het eerst over één enkel ‘'rulebook'' zullen beschikken voor de berekening van hun belastbare winsten in de gehele EU. Anders dan het eerdere voorstel van 2011 zal het nieuwe vennootschapsbelastingstelsel verplicht zijn voor grote multinationale groepen. Op die manier wordt volgens de Commissie gewaarborgd dat vennootschappen met mondiale inkomsten van meer dan € 750 miljoen EUR per jaar worden belast waar zij hun winsten daadwerkelijk behalen.
 
De Commissie is van mening dat door invoering van de CCCTB vennootschappen worden aangemoedigd hun activiteiten met eigen vermogen en via de markten te financieren in plaats van op schuldfinanciering een beroep te doen en dat innovatie wordt ondersteund doordat is voorzien in fiscale stimuleringsmaatregelen voor werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling welke met de reële economische activiteit verband houden. Vennootschapsbelastingtarieven vallen niet onder de CCCTB; deze blijven tot de nationale soevereiniteit van de lidstaten behoren.
 
Een tweede voorstel van de Europese Commissie moet het huidige mechanisme voor het beslechten van geschillen over dubbele belastingheffing in de EU verbeteren. Tot slot worden hybride mismatches met landen van buiten de EU aangepakt.
 
Alle wetgevingsvoorstellen zullen thans ter raadpleging aan het Europees Parlement en ter goedkeuring aan de Europese Raad worden voorgelegd.
 
Voor meer informatie over de voorstellen verwijst EY naar de Engelstalige tax alerts:
 
European Commission proposes corporate tax reform package (25 October)
European Commission propeses staged approach towards harmonized group tax base (26 October)
European Commission announces proposal on double taxation dispute resolution mechanisms in the European Union (26 October)
European Commission releases draft directive addressing hybrid mismatches with non-EU countries (26 October)

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

7

Gerelateerde artikelen