136 dagen na de Bondsdagverkiezingen zijn de CDU, CSU en SPD op 7 februari 2018 een regeerakkoord overeengekomen. De partijen zullen in de komende weken de goedkeuring van hun partijcomités voor het regeerakkoord vragen. De verwachting is dat de aangekondigde stemming van SPD-leden drie tot vier weken in beslag zal nemen. Of de derde grote coalitie (Große Koalition, ook wel GroKo genoemd) onder leiding van Angela Merkel dan van start kan gaan, weten we waarschijnlijk pas definitief begin maart.
Er staan relatief weinig opvallende nieuwe fiscale punten in het regeerakkoord. De nieuwe regering is voorstander van een Europese vennootschapsbelasting (CCCTB) en gaat met Frankrijk (alvast) werken aan een gemeenschappelijke belastinggrondslag voor ondernemingen. De nieuwe regering wil speur- en ontwikkelingswerk fiscaal ondersteunen en is voornemens de zogenoemde Abgeltungssteuer op rente-inkomsten af te schaffen. De grootste kostenposten voor de nieuwe regering zijn de afbouw van de solidariteitstoeslag (Solidaritätszuschlag; destijds ingevoerd om de eenwording van West– en Oost-Duitsland te kunnen financieren) en belastingmaatregelen op het gebied van de kinderbijslag (Kindergeld/Kinderfreibetrag).
 
Het Ministerie van Financiën (verantwoordelijk voor het belastingbeleid), dat de afgelopen acht jaar geleid werd door de CDU, gaat naar de SPD. Olaf Scholz, de huidige eerste burgemeester van Hamburg, wordt waarschijnlijk de nieuwe Minister van Financiën.
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de fiscale punten uit het 179 bladzijden tellende regeerakkoord.

Europees, internationaal en (grote) ondernemingen

De nieuwe regering wil het volgende op Europees en internationaal gebied:
 • ondersteuning van een CCCTB (dus ook geconsolideerd) en minimum vastgestelde (vennootschapsbelasting)tarieven. Duitsland wil samen met Frankrijk een Duits-Franse gemeenschappelijke (vennootschaps)belastinggrondslag en uniforme regels omtrent het ondernemings- en faillissementsrecht. De samenwerking is tevens als reactie bedoeld op de belastinghervorming (en fiscale concurrentie) in de Verenigde Staten;
 • belastingontduiking en -ontwijking en het witwassen van geld op zowel internationaal als Europees niveau bestrijden. De regering wil een onderzoek van de huidige door andere lidstaten en door de Europese Commissie voorgestelde plannen hieromtrent.
 • maatregelen voor een rechtvaardige belastingheffing van de digitale economie en een rechtvaardigde belastingheffing van grote concerns, in het bijzonder ook ten aanzien van de internetconcerns Google, Apple, Facebook en Amazon.
 • de invoering van een substantiële financiële transactiebelasting voltooien. De transactiebelasting is een door de Europese Commissie voorgestelde belastingheffing van financiële instellingen die als partij optreden bij financiële transacties. De Europese Commissie wil hiermee een belasting aan de financiële sector opleggen en een bijdrage leveren aan een stabielere financiële sector. Een kopgroep van (inmiddels) tien lidstaten beoogt een versterkte samenwerking rondom de financiële transactiebelasting. Duitsland behoort in tegenstelling tot Nederland bij de kopgroep van tien lidstaten.
 •  implementatie van de anti-belastingontwijkingsrichtlijnen (ATAD1 en ATAD 2), in het bijzonder aanpassing van CFC-regels, earningsstrippingmaatregel (Zinsschranke) en aanvulling van hybride mismatchregelingen.
 • een einde maken aan misbruik rondom zogenoemde aandelentransacties (‘'share-deals'') ter voorkoming van overdrachtsbelasting. In Duitsland is er op dit moment bij een aandeelhouderswijziging van een vennootschap met onroerend goed geen overdrachtsbelasting verschuldigd als tenminste 5% van de aandelen in handen is en blijft van dezelfde persoon.
 

Start-ups, innovatie

De nieuwe regering wil het volgende op het gebied van start-ups en innovatie:
 • minder administratieve verplichtingen (bureaucratie) voor start-ups. Bijvoorbeeld een vrijstelling voor ondernemingen voor de maandelijkse btw-vooraanmelding (monatlichen Voranmeldung der Umsatzsteuer) in de eerste twee jaren na oprichting;
 • de voorwaarden voor durfkapitaal verbeteren, door onder andere administratieve verplichtingen (aanvraag, goedkeuring en belastingprocedures) te verminderen. Het doel is een zogenoemde ‘'one-stop-shop'';
 • fiscale ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (aan de kostenkant van personeel en opdrachten). Het streven is uiterlijk 2025 de totale investeringen in S&O in Duitsland op het niveau te brengen van 3,5% (op dit moment 3%) van het bruto nationaal product;
 • investeringen in digitalisering fiscaal ondersteunen;
 • fiscale ondersteuning voor het (bedrijfsmatig) gebruiken van elektrische auto's.

Fiscale gevolgen voor de Duitse burgers

De nieuwe regering is voornemens:
 • de belasting de komende jaren niet te verhogen;
 • de Solidaritätszuschlag stapsgewijs af te schaffen. De eerst stap wordt gezet door de vrije voet (in de inkomstenbelasting) te verhogen. De Solidaritätszuschlag is een ‘'solidariteitsheffing'' op de Duitse inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en/of bronbelasting en bedraagt 5,5% van de desbetreffende belasting. De heffing is destijds ingevoerd om de kosten van de hereniging van West- en Oost-Duitsland te kunnen financieren;
 • de Abgeltungssteuer op rente-inkomsten af te schaffen op het moment dat de automatische informatie-uitwisseling goed functioneert. De Abgeltungsteuer is een soort bronbelasting van 25%, zowel over inkomsten (bijvoorbeeld rente of dividend) als over vervreemdingswinsten uit kapitaalvermogen dat bij financiële instellingen wordt aangehouden. De heffing is in veel gevallen een eindheffing en wordt door banken en andere financiële instellingen ingehouden en afgedragen aan de fiscus;
 • de kinderbijslag (Kindergeld en Kinderfreibetrags) te verhogen;
 •  mensen die weinig verdienen meer te ontlasten van sociale bijdragen;
 • elektronische communicatie tussen de burger en de belastingdienst verder uit te bouwen. Gestreefd wordt naar een vooringevulde aangifte voor iedere belastingplichtige per 2021;
 • vrijwilligerswerkzaamheden (ehrenamtliche Tätigkeiten) minder te belasten.

Indirecte belastingen

Op het gebied van de indirecte belastingen wil de nieuwe regering:
 • bestrijding van btw-fraude bij de handel in goederen op internet;
 • op Europees niveau het verlaagde btw-tarief toepassen op professioneel vervaardigde kunstwerken, e-books, e-papers en andere elektronische informatiemedia.

Diversen

 • In een door de regering voorgestelde wet op vermindering van bureaucratie (Bürokratieabbaugesetz III) is het doel:
  • harmoniseren van bijvoorbeeld handelsrechtelijke- en fiscale regelgeving;
  • tijdige audits (zeitnahe Betriebsprüfung) door de belastingdienst;
  • herziening van de drempels, met name op fiscaal en sociaal gebied.
 • Uitgebreide fiscale prikkels voor huisvesting door onder andere introductie van een Baukindergelds (een inkomensafhankelijke financiële ondersteuning voor met name families met een laag of modaal inkomen bij de koop van een eigen woning) en onderzoek naar een invoering van een vrijstelling van een bedrag aan overdrachtsbelasting bij de aankoop van de eerste eigen woning.

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

4

Gerelateerde artikelen