Volgens de Hoge Raad kan een terbeschikkingstelling fiscaal geruisloos uitgroeien tot een onderneming. Dat betekent dat het uitgroeien tot een onderneming op dat moment niet tot belastingheffing leidt.
De casus lag als volgt. Belanghebbende X verpachte vastgoed aan haar echtgenoot, die dit vastgoed gebruikte in het akkerbedrijf dat hij in maatschapsverband dreef. Het ter beschikking stellen (TBS) van vermogensbestanddelen aan een ondernemende echtgenoot (of andere verbonden persoon) leidt tot een belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). X gaf de pachtresultaten dan ook in box 1 aan als ROW. Op een gegeven moment werd de maatschap omgezet in een vennootschap onder firma (vof), werd het gebruik van het vastgoed daarin ingebracht en trad X toe tot de vof. Daarmee werd X dus ondernemer en eindigde voor haar de TBS.
 
De inspecteur stelde dat hierdoor het ROW werd gestaakt en constateerde een belaste stakingswinst ter grootte van de waardestijging van het vastgoed gedurende de periode van TBS. X had zich weliswaar beroepen op een faciliteit in de wet op basis waarvan een werkzaamheid zonder stakingsmoment – dus fiscaal geruisloos – kan uitgroeien tot een onderneming, maar volgens de inspecteur was deze faciliteit niet bedoeld voor deze situatie.
 
Echtgenoten of fiscale partners hebben al jaren te kampen met deze belastingheffing over dergelijke waardestijgingen bij de overgang van een TBS naar een onderneming. Dit komt met name voor bij echtgenoten die onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd waarbij de ene partner zaken ter beschikking stelt ten behoeve van de onderneming van de andere partner.
 
De Hoge Raad oordeelt nu echter dat onder de term 'uitgroeien' in de betekenis van 'uitbouwen tot een onderneming' niet alleen begrepen wordt het geleidelijk wijzigen van een werkzaamheid (ROW) in een onderneming. Ook het inbrengen van voorheen ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen in een onderneming waarin zelf wordt deelgenomen, kan als ‘uitgroeien' worden gezien.
 
Dat betekent dat ook een dergelijk ‘uitgroeien' niet direct tot belastingheffing leidt. Het doel van de faciliteit is immers economische belemmeringen voor het bereiken van ondernemerschap weg te nemen en dat wordt door toepassing van de faciliteit in deze casus ook bereikt.
 
Een voor de praktijk belangrijk arrest waarmee weer een aspect van het resultaat uit overige werkzaamheden wordt verduidelijkt.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

56

Gerelateerde artikelen