Hof Den Bosch heeft recent prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. In de kern gaat het om de vraag of een Duits overheidslichaam vergelijkbaar is met een Nederlands vrijgesteld overheidslichaam en om die reden recht heeft op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op basis van het vrije kapitaalverkeer.
Hof Den Bosch komt inderdaad tot een bevestigend antwoord. Volgens de fiscus zou dit echter een uitbreiding van bestaande staatssteun kunnen betekenen, wat Europeesrechtelijk mogelijk niet is geoorloofd. Hof Den Bosch heeft hierover nu een aantal prejudiciële vragen gesteld.
 
In onderhavige zaak gaat het om een Duitse bank (Sparkasse). De bank is een in Duitsland gevestigd publiekrechtelijk lichaam met rechtspersoonlijkheid. De bank houdt via een in Duitsland gevestigd niet-beursgenoteerd beleggingsfonds aandelen in Nederland gevestigde vennootschappen. Op de genoten dividend daaruit is Nederlandse dividendbelasting ingehouden. Het beleggingsfonds verzoekt om teruggaaf van de dividendbelasting, maar de inspecteur weigert dit.
 
Hof Den Bosch besliste dat het fonds niet vergelijkbaar is met een fonds voor gemene rekening of met een in Nederlandse gevestigde fiscale beleggingsinstelling. Volgens Hof Den Bosch was er toch sprake van een belemmering van het vrije kapitaalverkeer doordat Sparkasse, wegens haar vestiging in Duitsland, geen aanspraak kon maken op teruggave van dividendbelasting, terwijl een in Nederland ingezeten publiekrechtelijke rechtspersoon, die net zo min als Sparkasse aan de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting was onderworpen, een zodanige teruggave wel kreeg. Als aan Sparkasse de door haar gewenste teruggave van dividendbelasting zou worden verleend, kon dit volgens de fiscus echter in strijd komen met de Europese staatssteunregels. Hof Den Bosch stelt hierover nu een aantal prejudiciële vragen aan het Europese hof van Justitie. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden en de zaak wordt geschorst totdat het EU-Hof uitspraak heeft gedaan.
 
Hoewel de vrijstelling voor overheidsbedrijven (vennootschapsbelastingplicht per 1 januari 2016) is aangepast, kan het uiteindelijke antwoord van het Europese Hof van Justitie ook voor andere situaties van belang zijn.
 
Tot slot merkt EY op dat de nieuwe regering recentelijk in het regeerakkoord heeft aangekondigd de dividendbelasting te willen afschaffen. Een bronheffing op dividenden blijft echter bestaan in misbruiksituaties en naar laagbelastende landen (low tax jurisdictions).
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Dividendbelasting

0

Gerelateerde artikelen