Op de derde dinsdag in september is het traditioneel Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander spreekt op die dag in de Ridderzaal in Den Haag zijn troonrede uit. Gevolgd door de presentatie van de miljoenennota en de rijksbegroting door Jeroen Dijsselbloem (minister van Financiën). Volgens 'goed gebruik' lagen de kabinetsplannen al voor Prinsjesdag op straat. EY heeft - op basis van berichten in de media - de belangrijkste fiscale wijzigingen alvast op een rij gezet.
Goed nieuws. De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit. Werkenden met een minimuminkomen profiteren het meest. Dit komt door een verhoging van de arbeidskorting. Ook de verlaging van de inkomstenbelastingtarieven in de tweede en derde schijf speelt daarbij een rol. Het plan om gepensioneerden en mensen met een uitkering koopkracht te laten inleveren, is van de baan.
 
Het kabinet heeft te maken met financiële meevallers. Komend jaar is er 500 miljoen euro extra te besteden. De jaren daarna loopt dit op tot 750 miljoen euro. Defensie en de zorgsector profiteren het meeste van deze meevaller. 

Fiscale eenheid in vennootschapsbelasting

Driekwart jaar geleden nam staatssecretaris Wiebes al een besluit over de uitbreiding van het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting. In het besluit wordt aangegeven onder welke omstandigheden en met inachtneming van welke vereisten een fiscale eenheid tussen de in Nederland gevestigde zustermaatschappijen en tussen moeder– en kleindochtermaatschappijen mogelijk is. Op Prinsjesdag wordt de wet verwacht.

Implementatie van aangepaste regels in de Moeder-dochterrichtlijn

In december 2014 is overeenstemming bereikt over de introductie van een algemene anti-misbruikregeling in de Europese Moeder-dochterrichtlijn. Daarnaast is overeengekomen  dat de moeder-dochterrichtlijn wordt aangepast ten aanzien van hybride financieringsstructuren. Beide wijzigingen zouden op 1 januari 2016 in werking moeten treden. Met Prinsjesdag wordt wetgeving omtrent bovenstaande verwacht.

Country-by-country-rapport ook in Nederland

Multinationals hebben vestigingen over de hele wereld. Het country-by-country-rapport bevat informatie over de wereldwijde fiscale winstverdeling en de betaalde belasting. Vanaf 1 januari is deze rapportage verplicht, zo is afgesproken in de OESO /G20. Staatssecretaris Wiebes  heeft aangekondigd dat er in het Belastingplan 2016 een voorstel komt om dit voor Nederland mogelijk te maken.

Directeur-grootaandeelhouder - Fiscaal gedreven emigratie

Het kabinet werkt maatregelen uit om onbedoelde belastingontwijking door directeur-grootaandeelhouders (dga's) tegen te gaan. Als iemand met een aanmerkelijk belang emigreert, dan kan de Belastingdienst een zogeheten conserverende aanslag opleggen. Hiermee verzekert de Belastingdienst zich van de mogelijkheid om gedurende tien jaar na emigratie belasting te heffen over inkomsten uit dat aanmerkelijk belang. De Tweede Kamer heeft geconstateerd dat het mogelijk is om de conserverende aanslag bij een fiscaal gedreven emigratie te ontgaan. Om die reden heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om te onderzoeken op welke wijze en met welk effect belastingontwijking door fiscaal gedreven emigratie kan worden tegengegaan.

Vermogensrendementsheffing: hogere vrijstelling

In box 3 betaalt u over uw belastbare vermogen 30 procent inkomstenbelasting bij een fictief rendement van 4 procent. Dit komt neer op 1,2 procent belasting over uw vermogen. In de nieuwe plannen is het fictieve rendement afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Daarnaast stijgt de vrijstelling per persoon van 21.000 naar 25.000 euro.

Belasting op frisdrank stijgt

De belasting op frisdrank gaat omhoog. De belasting op water en sappen komt op gelijk niveau met die van andere softdrinks.

Zorgtoeslag en kindgebonden budget vallen hoger uit

De zorgtoeslag en het kindgebonden budget vallen voor veel mensen komend jaar hoger uit. Het plan om op de huurtoeslag te bezuinigen, gaat nog even in de koelkast.

Extra geld voor kinderopvang

Het kabinet heeft het voornemen om de bijdrage voor kinderopvang fors te verhogen.  Hoe de meevaller door de nieuwe kinderopvangregeling volgend jaar uitvalt, hangt sterk af van het inkomen van de ouders.

Schenkingsvrijstelling verdubbeld

De vrijstelling voor schenkingen van ouders voor de eigen woning van hun kind wordt bijna verdubbeld. In 2017 stijgt de vrijstelling van 52.000 naar 100.000 euro. Dit geld is bestemd voor de aankoop van een woning of het aflossen van een hypotheek. Uw kind moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Extra impuls voor het bedrijfsleven

Het bedrijfsleven krijgt van het kabinet een extra impuls van 150 miljoen euro: 100 miljoen voor research en onderzoek en 50 miljoen euro voor Startups en het MKB. Bovendien komt er extra geld om investeringen in milieuvriendelijke technieken te stimuleren.

Samenvoeging WBSO en RDA

Voor ondernemingen die innoveren zijn diverse fiscale instrumenten die het financieel aantrekkelijker maken om te innoveren. De loonkosten voor innovatiewerkzaamheden gaan bijvoorbeeld omlaag met de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O/WBSO).
 
Sinds 2012 bestaat er ook een extra fiscale kostenaftrek (Research & Development Aftrek). Mogelijk worden de RDA en WBSO samengevoegd.

Wetsvoorstel ‘bijtelling elektrische auto's' in de maak

Staatsecretaris van Financiën Eric Wiebes beantwoordde eind augustus in de Tweede Kamer een groot aantal vragen over de ‘ Autobrief ll'. Uit de antwoorden viel op te maken dat een wetsvoorstel voor de bijtelling van onder andere volledig elektrische auto's in de maak is.

Belastingplicht overheidsbedrijven gemoderniseerd

Bij de behandeling het voorstel voor de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen deed de staatssecretaris twee toezeggingen. Het amendement-Dijkgraaf en de objectvrijstelling van artikel 8g Wet Vpb 1969 worden verwerkt in het Belastingplan 2016. 

Btw-vrijstelling samenwerking Passend Onderwijs en scholen blijft van kracht

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft toegezegd dat de btw-vrijstelling voor bepaalde werkzaamheden tussen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en deelnemende scholen ook na 1augustus 2016 van kracht blijft.  Deze toezegging zou met Prinsjesdag door het ministerie van Financiën worden meegenomen in de brief aan de Kamer.
 
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2015

7

Gerelateerde artikelen