De Staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk Kamervragen beantwoord over de uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB). De maatregelen uit de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn per 1 april 2017 in werking getreden. De staatssecretaris laten weten vast te houden aan de coulanceperiode tot 1 juli 2017.
Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot 1 april 2017 en het handhaven van de coulanceperiode van drie maanden hebben dga's nog drie maanden langer de tijd (tot 1 juli 2017) om te voldoen aan bepaalde maatregelen uit de wet. Naar de mening van de staatssecretaris hebben dga's hiermee voldoende tijd om aan de uit de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen voortvloeiende maatregelen te voldoen.
 
De staatssecretaris geeft aan dat tijdens de parlementaire behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen meerdere malen is aangegeven welke handelingen verricht moeten worden voor het einde van de coulanceperiode.
 
Het enige dat volgens de staatssecretaris uiterlijk aan het eind van de coulanceperiode moet zijn geregeld is dat de huidige opbouw van het PEB wordt stopgezet. Dit kan door de algemene vergadering bijeen te roepen en middels een addendum op te nemen dat de opbouw stopt.
 
Ook als de dga zou besluiten om een eventueel elders verzekerd pensioen terug te halen naar eigen beheer, moet deze waardeoverdracht plaatsvinden voor het einde van de coulanceperiode. Hierbij heeft de staatssecretaris toegezegd dat hieraan ook is voldaan als het verzoek tot overdracht uiterlijk 30 juni 2017 bij de verzekeraar ligt. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen.
 
De beslissing om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting hoeft derhalve niet voor het einde van de coulanceperiode te worden genomen. Hiertoe heeft de dga nog tot en met 31 december 2019 -in overleg met zijn adviseur- de tijd. Gelet op voorstaande acht de staatssecretaris een verlenging van de coulanceperiode niet nodig en ook niet wenselijk, omdat dit niet in lijn is met de beoogde snelle uitfasering van het PEB.
 
Voor de eventuele keuze tot afkoop of omzetting in de oudedagsverplichting is de deadline 1 juli 2017 niet belangwekkend. Wel is het maken van een keuze in het kalenderjaar 2017 belangwekkend aangezien de korting bij afkoop na 2017 (in 2018 of 2019) behoorlijk lager is. Het is raadzaam om u tijdig in 2017 te laten informeren/adviseren om te komen tot een weloverwogen keuze.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen