Advocaat-Generaal (A-G) Wattel heeft recentelijk geconcludeerd dat het uitbreiden van een fiscale eenheid onder bepaalde omstandigheden kan leiden tot een extra boekjaar, dat meetelt voor de beperkte termijn waarbinnen verliezen kunnen worden verrekend.
Op basis van de huidige regels in de vennootschapsbelasting kan een Nederlandse moedermaatschappij een fiscale eenheid vormen met een in Nederland gevestigde dochter indien zij (direct of indirect) de juridische en economische eigendom bezit van tenminste 95% van de aandelen van de dochter. Daarnaast geldt dat dit bezit ten minste 95% van de statutaire stemrechten in de dochter vertegenwoordigt en in alle gevallen recht geeft op ten minste 95% van de winst en het vermogen van de dochter. Een andere voorwaarde voor het vormen van een fiscale eenheid is dat boekjaren van de moedermaatschappij en dochtermaatschappij gelijk moeten lopen. De dochtermaatschappij dient derhalve haar lopende boekjaar net voor aanvang van de fiscale eenheid af te sluiten.
 
Als een vennootschap in de loop van haar boekjaar deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid, wordt het deel van het jaar waarin de vennootschap niet tot de fiscale eenheid behoort als een afzonderlijk (boek)jaar aangemerkt. De vraag die voorlag is of dit extra jaar tevens van invloed is op de termijn waarbinnen een verlies mag worden verrekend. Geleden verliezen kunnen in het algemeen worden verrekend met winsten van het voorgaande jaar (carry-back) en de negen volgende jaren (carry-forward).
 
De A-G komt tot de conclusie dat het uitbreiden van een fiscale eenheid kan leiden tot een extra jaar, dat meetelt voor de beperkte termijn waarbinnen verliezen kunnen worden verrekend. Daarmee heeft een belastingplichtige dus effectief een (kalender)jaar minder om verliezen te verrekenen. Het woord is nu aan de Hoge Raad die een definitief oordeel hierover zal vellen.
 
Voornoemde problematiek doet zich overigens niet alleen voor bij verliesverrekening maar kan zich ook in andere situaties voordoen, waarbij termijnen zijn gekoppeld aan boekjaren.
 
Lees ook het thema Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.
 
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

5

Gerelateerde artikelen