De Staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een update geeft over de stand van zaken met betrekking tot de uitwisseling van inlichtingen over rulings.
In veel landen is het een gangbare praktijk om belastingplichtigen (vooral het bedrijfsleven) vooraf duidelijkheid te geven over de toepassing van het (vennootschaps)belastingrecht door het afgeven van rulings of door verrekenprijsafspraken te maken. Een belangrijk voordeel van deze praktijk is dat hierdoor zekerheid vooraf wordt gegeven over de fiscale behandeling van bepaalde transacties.
 
In de brief gaat de staatssecretaris eerst in op het belang van transparantie in de strijd tegen belastingontwijking, waar uitwisseling van informatie over rulings deel van uitmaakt. Vervolgens licht de bewindsman nader toe welke afspraken zijn gemaakt in OESO en EU-verband. Inmiddels is de in EU-verband in 2015 vastgestelde richtlijn door middel van de Wet uitwisseling inlichtingen over rulings geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en per 1 januari 2017 in werking getreden.
 
De staatssecretaris geeft in de brief aan dat op een aantal onderdelen de gemaakte afspraken op OESO- en EU-niveau vergelijkbaar zijn. Zowel in OESO- als in EU-verband wordt in eerste instantie niet de ruling zelf uitgewisseld, maar wordt een standaardformulier uitgewisseld. Dit standaardformulier is internationaal overeengekomen en bevat de belangrijkste informatie uit een ruling. In tweede instantie kan een land, op verzoek, de ruling zelf opvragen. Op een aantal belangrijke punten kennen de afspraken volgens de staatssecretaris toch grote verschillen. Naast het verschil in deadlines, is het belangrijkste verschil de definitie van ‘'ruling''. Waar de OESO-afspraken een afgebakende rulingdefinitie kennen, is de definitie van ‘'ruling'' in de EU veel ruimer. Dit leidt ertoe dat op basis van de EU-afspraken over veel meer rulings informatie moet worden uitgewisseld dan in OESO-verband. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering, aldus de staatssecretaris.
 
De staatssecretaris meldt vervolgens dat de Belastingdienst, door verschillende oorzaken, de deadlines voor uitwisseling van informatie voor bestaande rulings in zowel OESO- als EU-verband niet haalt. Hij geeft vervolgens een update van de aantallen geïdentificeerde rulings en rulings waarover informatie is uitgewisseld. Naast de hoeveelheid rulings waarover informatie moet worden uitgewisseld, is volgens de staatssecretaris ook het invullen van de standaardformulieren zelf een oorzaak van de vertraging. De staatssecretaris geeft aan dat in de praktijk vragen zijn opgekomen over de uitleg van de door de EU en OESO gehanteerde begrippen. Een aantal begrippen is voor meerdere interpretaties vatbaar en de EU en de OESO hebben beperkt richting gegeven over de uitleg ervan. Hierdoor is het invullen van de standaardformulieren volgens de staatssecretaris minder eenduidig gebleken dan aanvankelijk was voorzien. De bewindsman meldt dat indien er ruimte zit of onduidelijkheden zijn in de uitleg van de OESO- of EU-regels, deze op dit moment door de Belastingdienst ruimhartig worden uitgelegd op een manier dat zoveel mogelijk transparantie wordt bereikt.
 
Tot slot beschrijft de staatssecretaris wat de Belastingdienst heeft gedaan en op korte termijn nog gaat doen om het proces te versnellen en benadrukt hij zijn vastberadenheid om te voldoen aan de internationale afspraken over uitwisseling van informatie.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen