Op 14 mei 2024 spreekt de Ecofinraad over het richtlijnvoorstel snellere en veiligere vermindering te veel ingehouden bronbelasting ('FASTER') met als doel een politiek akkoord te bereiken. Formele aanname door de Raad volgt in een later stadium. Nederland is voornemens om het voorliggende akkoord te steunen. Er is een goede balans bereikt tussen het bestendiger maken van de procedures tegen misbruik, een breder toepassingsbereik voor beleggingsfondsen en een betere uitvoerbaarheid voor belastingdiensten.

Verder besluit de Raad over het Commissievoorstel “VAT in the digital age” (ViDA). Het doel is om het hele pakket aan te nemen. In de voorliggende compromisteksten zijn de implementatiedata voor alle drie de onderdelen van het voorstel op verzoek van Nederland en andere lidstaten naar achteren geschoven, zodat belastingplichtigen en de belastingdiensten voldoende tijd hebben voor implementatie. Het eerste onderdeel ziet op de digitale rapportageverplichtingen en e-facturatie. Het tweede onderdeel ziet op de platformfictie. Op het gebied van het derde onderdeel, de enkele BTW-registratie, is besloten om het subonderdeel dat ziet op de Import-One-Stop-Shop (IOSS) uit het ViDA-pakket te halen en verder te bespreken in de bredere onderhandelingen over het nieuwe Douanewetboek. Hoewel Nederland in beginsel positief is over een verplichte IOSS, werd duidelijk dat dit niet haalbaar is omdat de werking nog niet was uitgekristalliseerd. Dit subonderdeel wordt om die reden overgeheveld naar de onderhandelingen over het nieuwe Douanewetboek.

Nederland is voornemens om in te stemmen met de drie voorliggende teksten. In de basis steunen alle lidstaten de doelen van het voorstel, op een enkele lidstaat na. Een lidstaat is principieel tegen de platformfictie en pleit om het pakket op te splitsen, zodat de andere onderdelen van het ViDA-pakket niet opgehouden worden terwijl er verder wordt onderhandeld over de platformfictie. Deze lidstaat geeft aan dat de platformfictie te veel administratieve lasten met zich meebrengt.

Bron: Rijksoverheid/EU

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Bronbelasting, Omzetbelasting

224

Gerelateerde artikelen