Een Arnhems echtpaar krijgt extra bijstand van de gemeente ter compensatie van het niet-ontvangen van het maximale toeslagenbedrag. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

De man in kwestie ontvangt een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze uitkering is lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden. Daarom ontvangt het echtpaar aanvullende bijstand van de gemeente.

Maar door een gebrekkige afstemming van fiscale regelingen ontvangt het echtpaar minder toeslagen dan wanneer het alleen bijstand zou krijgen. Door de aanvullende bijstandsuitkering waarop een beroep moet worden gedaan, stijgt het fiscale inkomen boven het minimum. Dit heeft negatieve gevolgen voor de inkomensafhankelijke regelingen zoals de toeslagen. Het netto-inkomen van het echtpaar komt daardoor onder het bestaansminimum.

De CRvB oordeelt dat de situatie van het Arnhemse echtpaar zeer bijzonder is en dat de gemeente het verschil moet compenseren. De uitspraak heeft nummer ECLI:NL:CRVB:2022:1952.

Hardheidsclausule

De CRvB vraagt naar aanleiding van deze uitspraak aandacht voor de ongeveer 5.000 huishoudens met een netto-inkomen op het sociaal minimum, die niet de maximale toeslagen ontvangen. Er zou voor het einde van 2020 een rapport verschijnen met verdere verkenningen van specifieke oplossingen. Dit rapport is nog niet verschenen.

De CRvB heeft de staatssecretarissen van Financiën gevraagd naar de stand van zaken. Ze hebben geantwoord dat zij niet kunnen vooruitlopen op de aangekondigde verkenningen van specifieke oplossingen. De staatssecretarissen zien geen ruimte om de hardheidsclausule van artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen toe te passen.

Verder constateert de CRvB dat de Participatiewet de mogelijkheid biedt om aanvullende bijstand te verlenen. Een gemeente is verplicht om de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van een burger. In zeer bijzondere situaties kan in individuele gevallen de bijstand worden verhoogd of verlaagd.

Bron: CRvB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Sociale zekerheid bijstand

11

Gerelateerde artikelen