Op donderdag 23 januari heeft voor een meervoudige Belastingkamer van Rechtbank Gelderland in Arnhem de mondelinge behandeling plaatsgevonden van vier procedures over de berekening van de btw-correctie over het privégebruik van de auto van de zaak over het jaar 2011. Daarbij waren delegaties van specialisten van zowel de Belastingdienst als Flynth accountants en adviseurs aanwezig.
Dat deze zware delegaties in de rechtbank aanwezig waren, heeft ermee te maken dat de uitkomst van deze vier procedures – waarmee op zich relatief beperkte financiële belangen zijn gemoeid – uiteindelijk bepalend is voor de afhandeling van de overige circa 300.000 bezwaarschriften die Nederlandse ondernemers hebben ingediend bij de Belastingdienst. Flynth voert deze proefprocedures mede namens diverse andere advies- en accountantsorganisaties alsmede de koepelorganisaties NOB, SRA, NOAB en RB. 
 
De voorzitter van de rechtbank merkte expliciet op, dat de leden van de Belastingkamer het nationale belang van de zaken onderkennen en dat zij zich zullen inspannen een algemeen bruikbaar antwoord te geven op alle duidelijke rechtsvragen. Uit de vraagstelling van de rechters bleek duidelijk dat zij de zitting zeer goed hadden voorbereid, met een integrale en diepgaande bestudering van de schriftelijke stukken. De voorzitter merkte verder op dat de rechtbank ernaar streeft om gelijktijdig en binnen zes weken uitspraak te doen in alle vier de zaken. Maar vanwege het nationale belang en de onderlinge samenhang van de rechtsvragen is een overschrijding van de streefdatum niet geheel uitgesloten.
 
Met het Ministerie van Financiën is afgesproken dat er – indien mogelijk en verantwoord – sprongcassatie tegen de uitspraak van de rechtbank wordt ingesteld. Dit om op zo kort mogelijke termijn de gestelde rechtsvragen voor te kunnen leggen aan de Hoge Raad en mogelijk het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.
 

Bron: Flynth

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen