Op dit moment zijn opvallend veel gemeenten druk in de weer met de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen. Een nieuw bestemmingsplan kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de eigen gebruiks- en bouwmogelijkheden, maar ook voor de mogelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwbouw) in de omgeving.

 

De oorzaak van de activiteit van veel gemeenten is in grote mate gelegen in de wettelijke verplichting van gemeenten om voor het hele grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vast te stellen en deze actueel te houden. 
 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten gemeenten de bestemming van gronden binnen een periode van tien jaar te rekenen vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan telkens opnieuw vaststellen. Als een gemeente dit niet doet (én niet tijdig een verlengingsbesluit neemt) dan mag zij geen leges meer heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan, waaronder de legesheffing op omgevingsvergunningen (o.a. voor (ver)bouw). 
 
Voornoemde regeling is op 1 juli 2008 ingegaan, waarbij de gemeenten – als overgangsregeling – vijf jaar de tijd kregen om alle bestemmingsplannen actueel te maken. Deze overgangsregeling loopt derhalve 1 juli 2013 af. Vanaf die datum kan een gemeente derhalve in beginsel geen leges meer heffen voor bouwvergunningen indien het toepasselijke bestemmingsplan ouder dan tien jaar is. Duidelijk zal zijn dat dit gemis aan legesheffing voor veel gemeenten zwaar zal wegen.
 
In de praktijk zien we dan ook dat een groot aantal gemeenten nieuwe bestemmingsplannen in procedure heeft gebracht. Met deze nieuwe bestemmingsplannen kunnen uw gebruiks- en/of bouwmogelijkheden wijzigen. Ook is het mogelijk dat de in ontwikkeling zijnde plannen aanzienlijke ruimere mogelijkheden bieden aan derden voor gebruik en bebouwing van uw omgeving. Het is dan ook zaak goed in de gaten te houden of ook de voor u van belang zijnde bestemmingsplannen zullen worden gewijzigd. Indien er voor u nadelige ontwikkelingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen en u hiertegen wilt ageren, dient u binnen 6 weken na terinzagelegging van het ontwerp een zienswijze in te dienen.
 

Bron: Flynth

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Kantoren

1

Gerelateerde artikelen