In een besluit keurt de staatssecretaris goed dat incidentele fouten met betrekking tot de hoogte van de inleg niet de verstrekkende fiscale gevolgen hebben die de wet daaraan verbindt.

Dit staat in het Besluit Staatssecretaris van Financiën 29 september 2015, nr. BLKB2015/464M. Voor de vrijstelling van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), een beleggingsrecht eigen woning (BEW) en kapitaalverzekeringen die onder het overgangsrecht Brede Herwaardering vallen, geldt onder meer de zogeheten 'bandbreedte-eis'. De hoogste inleg mag niet meer dan 10 maal de laagste inleg bedragen.

Het blijkt in de praktijk dikwijls voor te komen dat in het eerste jaar naast een eerste hoge inleg (factor 10) ook een reguliere inleg (factor 1) wordt voldaan. Er is dan sprake van overschrijding van de bandbreedte. Ook komt het voor dat beoogd is de bandbreedte na te streven, maar onbewust een fout is gemaakt. De laagste inleg is dan lager dan 1/10 van de hoogste inleg.

Voor een KEW is het gevolg dat de KEW in het jaar van de fout fictief tot uitkering komt, dat er geen vrijstelling kan gelden en dat de kapitaalverzekering tot box 3 gaat behoren. Dit geldt ook voor de SEW en BEW. Voor een Brede Herwaardering kapitaalverzekering leiden de gemaakte fouten ertoe dat de kapitaalsuitkering te zijner tijd niet meer is vrijgesteld in box 1. Met als gevolg belastingheffing over het rentebestanddeel.

Goedkeuring van de staatssecretaris

Als er abusievelijk fouten zijn gemaakt waardoor de bandbreedte wordt overschreden, dan treden de genoemde fiscale gevolgen niet in werking. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Als gevolg van de incidentele fout wordt in het betreffende jaar van inleg een bandbreedte van 1:11 niet overschreden;
  • De KEW (SEW en BEW) voldoet aan de overige voorwaarden die de Wet IB 2001 aan de vrijstelling stelt. Voor een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering geldt dat deze voldoet aan de overige voorwaarden die de Invoeringswet en de Wet IB 1964 aan de vrijstelling stellen.

Belang voor de praktijk

Verzekeraars en financiële instellingen hebben geen verklaring van de inspecteur nodig. De vrijstelling kan bij dergelijke fouten worden toegepast ofschoon de bandbreedte is overschreden.

Dit besluit is een welkome aanvulling op het besluit 6 december 2014, nr. BLKB 2014/1763M waarin al herstel van administratieve fouten is goedgekeurd. Voor herstel van administratieve fouten moet aannemelijk zijn dat de polis niet de juiste weergave is van wat partijen beoogden overeen te komen. De tussenpersoon of de aanbieder heeft dan een administratieve fout gemaakt. Na het herstel wordt de polis geacht met inachtneming van de correctie te zijn opgemaakt vanaf het oorspronkelijke tijdstip van sluiten van de overeenkomst. Met andere woorden, het herstel van de administratieve fout heeft fiscaal terugwerkende kracht.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

28

Gerelateerde artikelen