Leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën hebben geconstateerd dat de samenhang tussen loon- en inkomstenbelasting bij meerdere (pensioen)uitkeringen kan leiden tot vervelende terugvorderingen. Zij hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd op welke wijze belastingplichtigen hierover geïnformeerd worden en welke stappen het kabinet gaat zetten in het verbeteren van de communicatie.

Vijlbrief geeft aan dat de Belastingdienst bezig is met verbeteringen in de communicatie richting belastingplichtigen over dit onderwerp op de reguliere communicatiekanalen, zoals de website.

Hij meldt dat in de afgelopen maanden enkele pagina’s op de website van de Belastingdienst aangepast zijn waarin de mogelijke gevolgen worden geschetst als sprake is van AOW en een of meer andere uitkeringen en hoe deze gevolgen geminimaliseerd kunnen worden (voorbeeld). De Belastingdienst onderzoekt doorlopend of er verdere verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast geeft hij aan dat de Sociale Verzekeringsbank AOW-gerechtigden ook informeert over dit onderwerp.

Belang voor de praktijk

De samenhang van loon- en inkomstenbelasting bij meerdere (pensioen)uitkeringen is zeker geen nieuw fenomeen. Eind vorig is de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën door een bezorgde burger attent gemaakt op het feit dat met name ouderen met meerdere pensioenen na afloop van het kalenderjaar geconfronteerd worden met een aanslag inkomstenbelasting en een bijbetaling.

Naar aanleiding van vragen van de commissie heeft staatssecretaris Vijlbrief in zijn brief van 26 oktober 2020 een reactie gegeven. Hij geeft aan dat de loonbelasting een voorheffing vormt op de inkomstenbelasting en dat het geconstateerde effect een direct gevolg is van de wijze waarop de loonheffing in Nederland is vormgegeven. Betreffende belastingplichtigen hebben drie mogelijkheden om een bijbetaling naar aanleiding van de aanslag inkomstenbelasting te voorkomen, althans te beperken:

  • een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen;
  • de loonheffingskorting zoals de ouderenkorting bij geen enkele inhoudingsplichtige te laten toepassen;
  • de inhoudingsplichtige verzoeken om een hoger tarief in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst dan de loonbelastingtabel voorschrijft.

Bij de laatste optie past een waarschuwing. De Belastingdienst staat weliswaar toe dat een inhoudingsplichtige op verzoek van een belastingplichtige meer loonheffing mag inhouden dan de toepasselijke loonbelastingtabel voorschrijft, maar de inhoudingsplichtige is hiertoe wettelijk niet verplicht.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Rubriek: Inkomstenbelasting, Pensioenen, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Loonbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  227
Gerelateerde artikelen