Als ondernemer heeft u recht op aftrek van btw als er sprake is van btw-belast gebruik. Gebruikt u een onroerend goed zowel voor btw-belaste als btw-vrijgestelde activiteiten? Dan moet u de btw op de kosten van dit onroerend goed splitsen in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. Onlangs gaf de Hoge Raad uitleg over hoe u deze splitsing moet maken. Bob van der Steen, hoofd btw en douane bij Grant Thornton, licht de uitspraak nader toe.

Aanleiding 

Een ondernemer liet een nieuw pand bouwen om deze vervolgens voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties te gebruiken. Van de beschikbare 360 m2 is 147 m2 exclusief voor btw-belast gebruik, 16 m2 voor vrijgestelde activiteiten en de overige 197 m2 voor beide activiteiten. Welk gedeelte van de aanschaf-btw kan door de ondernemer in aftrek worden gebracht?
 
Bob van der Steen: "De splitsing moet op basis van de verhouding van de belaste omzet ten opzichte van de totale omzet plaatsvinden (de pro rata-methode), tenzij u aannemelijk kunt maken dat het werkelijk gebruik hiervan afwijkt. Wilt u afwijken van de pro rata-methode, dan moet u aan de hand van objectieve en nauwkeurige gegevens bewijzen dat het werkelijk gebruik hiervan afwijkt."
 
De ondernemer in deze zaak brengt de btw voor de ruimten die uitsluitend voor belaste prestaties worden gebruikt volledig in aftrek. Voor  de gemengde ruimten brengt hij de btw volgens de pro rata-methode (in casu 58%) in aftrek. De belastingdienst is van mening dat de ondernemer niet beide methoden mocht gebruiken om de btw-aftrek te bepalen.

Betekenis voor de praktijk

"Volgens de Hoge Raad kunt u de verhouding op basis van werkelijk gebruik alleen bepalen als u het gebruik van het gehele pand objectief en nauwkeurig kunt bepalen", licht Bob van der Steen toe. "Is dat niet mogelijk?  Dan moet u de pro rata-methode voor het gehele pand toepassen."

Wat is er nog mogelijk?

Het komt vaker voor dat een pand gemengd wordt gebruikt. "Het toepassen van deze praktische methode is dus zo gek nog niet. Dit wordt in de praktijk wel vaker zo gedaan", aldus Bob van der Steen. Maakt de Hoge Raad hier door deze uitspraak nu een einde aan? "Niet helemaal, maar het lijkt er wel op. Er zijn altijd wel ruimtes binnen een pand die gemengd gebruikt worden zoals de receptie, liften en toiletruimtes", antwoord Bob van der Steen. "Gebruikt u een pand voor gemengde prestaties? Dan adviseren wij u om na te gaan of het wellicht gunstiger is om de btw op basis van het werkelijk gebruik in aftrek te brengen in plaats van de pro rata-methode te gebruiken. Houd er rekening mee dat u het werkelijk gebruik van een pand ook aan de hand van andere objectieve en nauwkeurige gegevens dan m2 of m3 vast kunt stellen. Ook de splitsing op basis van tijdsbesteding of fte's kan in sommige gevallen uitkomst bieden."
 
Ook bij de bouw of aankoop van een nieuw pand en de daarmee samenhangende herzieningstermijn van tien jaar, levert een verschil van enkele procenten in aftrekrecht al vaak vele duizenden euro's op! 
 

Bron: Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

8

Gerelateerde artikelen