Op 23 mei 2017 is het besluit ‘kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3' opnieuw gepubliceerd.
Naast een aantal tekstuele aanpassingen is het besluit geactualiseerd in verband met het vervallen van de tijdklemmen. Daarnaast is ook een goedkeuring opgenomen voor overschrijdingen van de bandbreedte die het gevolg zijn van een gewijzigde rente op een KEW-spaarpolis of een SEW-spaarrekening.

Onderdeel 4.2: Vervallen tijdklemmen voor Brede Herwaardering kapitaalverzekeringen

Met ingang van 1 april 2017 zijn de tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW vervallen. Dit geldt echter niet voor een Brede Herwaardering kapitaalverzekering. In het besluit keurt de staatssecretaris goed dat ook voor Brede Herwaardering kapitaalverzekeringen de tijdklemmen vervallen. Voorwaarde voor het vervallen van de tijdklemmen is dat de polis voldoet aan de overige voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling.
Een interessant detail is dat de aflossingseis voor Brede Herwaardering kapitaalverzekeringen niet meer geldt bij het vervallen van de tijdklemmen. Je hoeft de uitkering uit een dergelijke verzekering fiscaalrechtelijk dus niet te gebruiken voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Voor de KEW, SEW en BEW geldt deze eis wel nog steeds.

Onderdeel 3.1.2: Overschrijding bandbreedte als gevolg van rentewijziging

Bij een KEW-spaarpolis of SEW-spaarrekening kan het rendement in de polis gekoppeld zijn aan de verschuldigde hypotheekrente. Bij een renteherziening kan de premie, als gevolg van de huidige rentestand, zodanig wijzigen dat de bandbreedte wordt overschreden. De KEW of SEW komt dan fictief tot uitkering zonder gebruik te kunnen maken van de vrijstelling.
 
In het besluit keurt de staatssecretaris goed dat een aanpassing van de premie als gevolg van een wijziging in de rente op de KEW-spaarpolis tijdens de looptijd, niet tot gevolg heeft dat de KEW-spaarpolis niet meer voldoet aan de bandbreedte-eis. Er gelden vier voorwaarden:
  1. De gewijzigde premie is alleen een direct gevolg van de rentewijziging;
  2. de ‘oude' bandbreedte blijft bepalend;
  3. het gegarandeerde kapitaal wordt niet verhoogd en de looptijd niet verlengd;
  4. de KEW voldoet aan de overige voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling.
Deze goedkeuring geldt ook voor SEW, BEW en Brede Herwaardering kapitaalverzekeringen. Het besluit treedt in werking met ingang van 24 mei 2017 (de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst) en werkt terug tot en met 1 april 2017.

Belang voor de praktijk

Met ingang van 1 april 2017 geldt voor de toepassing van de vrijstelling als voorwaarde dat er gedurende de hele looptijd jaarlijks premie moet zijn voldaan. Tot 1 april 2017 was voldoende dat ten minste 15 jaren jaarlijks premie was voldaan. Hierdoor voldoen bijvoorbeeld polissen met een looptijd van 30 jaar die na ten minste 15 jaar premiebetaling premievrij zijn gemaakt, per 1 april 2017 niet langer aan de eisen voor de vrijstelling. Dit geldt ook voor polissen waarbij op het moment van afsluiten een verkorte premieduur overeengekomen is.
 
Zonder aanvullende maatregelen heeft dit tot gevolg dat de KEW fictief tot uitkering komt, er geen vrijstelling kan gelden en dat de kapitaalverzekering tot box 3 gaat behoren. Omdat de staatssecretaris de fiscale gevolgen onwenselijk vindt keurt hij goed dat toch voldaan is aan de voorwaarde dat gedurende de hele looptijd premie moet zijn betaald.
 
Verkorte premieduur
Bij het aangaan van de polis is al voorzien in de mogelijkheid van een verkorte premieduur voor de KEW van ten minste 15 jaar. De verzekeringnemer heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt of gaat hiervan nog gebruikmaken.
 
Premievrij maken

De verzekeringnemer maakt gebruik van de – al dan niet in de polis opgenomen – mogelijkheid om de KEW premievrij te maken of heeft al van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Voor 1 april 2017 kon een polis alleen met vrijstelling premievrij gemaakt worden na ten minste 15 jaar premiebetaling. Om deze reden en om het spaarkarakter van deze regeling te behouden, geldt de goedkeuring alleen als de verzekeringnemer ten minste 15 jaar jaarlijks premie heeft betaald.

Zie ook een video over dit onderwerp op TaxVisions.nl.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

7

Gerelateerde artikelen