Inkomenscode 21 vervalt per 1 januari 2017. Er komen 10 nieuwe codes voor in de plaats. De Belastingdienst verzoekt inhoudingsplichtigen om hun administratie daarom op tijd aan te passen.
De uitkeringen die in de aangifte Loonheffingen vallen onder inkomenscode 21 (Overige pensioenen, lijfrenten enz.) krijgen vanaf 1 januari 2017 nieuwe codes om de afnemers van de gegevens meer inzicht te verschaffen. De overgang naar andere codes heeft geen nieuwe inkomstenverhouding tot gevolg. Alleen als de inhoudingsplichtige verschillende uitkeringen onder dezelfde codes tegelijk uitkeert, moet hij per code een nieuwe inkomstenverhouding aanmaken.
 
Inhoudingsplichtigen die tegelijk verschillende uitkeringen uitbetalen, maar deze uitkeringen technisch nog niet per 1 januari 2017 kunnen verdelen over de nieuwe codes, worden verzocht een e-mail te sturen naar de ‘Community Software Ontwikkeling' via [email protected]. In deze mail kunnen inhoudingsplichtigen aangeven dat zij de uitkeringen om technische redenen nog niet per 1 januari 2017 kunnen verdelen over de nieuwe codes.
 
De volgende codes vervangen per 1 januari 2017 inkomenscode 21:
CodeBetekenis
54 Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 2017 61 jaar of ouder is.
55 Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa).
56 Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
57 Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
58 Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
59 Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
60 Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
61 Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd.
62 Ontslagvergoeding/ transitievergoeding.
63 Overige, niet hiervoor aangegeven pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten (al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Loonbelasting

22

Gerelateerde artikelen