Het ministerie van Financiën heeft samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie op 5 juli 2016 een publieke consultatie geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Met deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.
Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en geeft uitvoering aan de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie. De vierde anti-witwasrichtlijn beoogt het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering op Europees niveau aan te pakken en vult de bestaande regels verder aan. De verordening wil geldovermakingen volledig traceerbaar te maken. Dit wordt als een belangrijk hulpmiddel beschouwd bij het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financieren van terrorisme.
 
De verordening heeft rechtstreekse werking. De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving leidt hoofdzakelijk tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 
De twee kernverplichtingen van de huidige regels blijven bestaan. Het betreft de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek en de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financiële Inlichtingen Eenheid. Daarbij zal meer dan voorheen worden uitgegaan van een risicogebaseerde benadering.
 
Het toepassingsbereik van de Wwft wordt uitgebreid naar aanbieders van kansspeldiensten en personen die beroeps- of bedrijfsmatig in goederen handelen indien daarbij contante betalingen worden gedaan of ontvangen van €10.000,- of meer.
 
De vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening introduceren ook een Europees kader voor het sanctioneren van overtredingen. Dit leidt tot wijzigingen van de bevoegdheden van de toezichthouders om handhavend op te treden bij overtredingen van de Wwft. Zo wordt de maximale boete die toezichthouders kunnen opleggen verhoogd van vier miljoen euro naar vijf miljoen euro en wordt voor ernstige overtredingen een omzetgerelateerde boete mogelijk. Daarnaast dienen toezichthouders besluiten tot het opleggen van sanctiemaatregelen voortaan openbaar te maken.
 
De vierde anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten ook om een centraal register voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) in te richten. De artikelen met betrekking tot het UBO-register zullen in een apart wetsvoorstel worden ondergebracht, dat op een later moment zal worden geconsulteerd.

Reageren

De termijn voor consultatie is zes weken. Dat betekent dat reacties op het conceptwetsvoorstel tot en met 16 augustus 2016 kunnen worden ingediend op de website. Wie bezwaar heeft tegen mogelijke publicatie van de consultatiereactie, kan dat bij de reactie aangeven.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid en Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

2

Gerelateerde artikelen