Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden en kleinbedrijf (mkb). De invulling van dit pakket is nu afgerond. Het kabinet trekt hiervoor in de jaren 2023 tot en met 2027 elk jaar € 500 miljoen uit. Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar. Een deel van de maatregelen is opgenomen in de vijfde nota van wijziging op het Belastingplan 2023.

Het kabinet neemt de volgende maatregelen:

  • Ten eerste intensiveert het kabinet, zoals aangekondigd in de aanbiedingsbrief van het pakket Belastingplan 2023, het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ze worden structureel geïntensiveerd met € 150 miljoen.
  • Ten tweede en nieuw, het wordt aantrekkelijker gemaakt voor ondernemers om te investeren, omdat investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig mogen worden afgeschreven. Deze willekeurige afschrijving houdt grofweg in dat een ondernemer in het investeringsjaar (kalenderjaar 2023) tot maximaal 50% van de investering willekeurig en het restant regulier af mag schrijven, waardoor een liquiditeitsvoordeel kan worden behaald. Het totaal aan afschrijvingen over de gehele levensduur van het bedrijfsmiddel verandert niet, deze wordt deels naar
    voren gehaald.
  • Als derde, ook nieuw, worden ondernemers gestimuleerd om meer te innoveren; speur- en ontwikkelingswerk wordt goedkoper doordat de fiscale regeling WBSO geïndexeerd wordt. Hiervoor is € 206 miljoen gereserveerd
  • Verder verhoogt het kabinet de werkkostenregeling, die werkgevers helpt onbelaste vergoedingen aan de werknemer te geven. Deze intensivering is reeds verwerkt in de eerste en de vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023.
  • Door de aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen worden de lasten op arbeid verlaagd.
  • En met een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel (LIV) worden werkgevers tegemoet gekomen in de verhoging van het wettelijk minimumloon (Wml). 

Aanpassing dekking vrijstelling BPM bestelauto’s

In het Belastingplan 2023 is een verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers opgenomen. Die verhoging zou dienen als dekking voor de lagere opbrengst van het afschaffen van de vrijstelling in de bpm van bestelauto’s. Om de impact van deze maatregel op de lastendruk voor ondernemers te verminderen gaat de voorgenomen structurele verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 niet door.

In plaats daarvan komt een herijking van de forfaits die binnen de bpm gelden bij de import van gebruikte voertuigen. Het gaat hierbij om de actualisatie van de afschrijvingstabel die wordt gebruikt om de actuele waarde van een gebruikt voertuig vast te stellen. Ook wordt het waardeverminderingspercentage bijgesteld. Dit percentage wordt gebruikt bij het vaststellen van de waarde van voertuigen met schade.

Uitsluiten boeten negatief loon

Het kabinet neemt verder een maatregel dat boeten, dwangsommen en geldsommen die worden opgelegd aan of verhaald op een werknemer en voor rekening komen van deze werknemer niet op het loon in mindering kunnen worden gebracht.

Kansspelbelasting en tabaksaccijns omhoog

Om het budgettaire gat voor de overheid verder te dichten wordt de kansspelbelasting met 0,3%-punt verhoogd met ingang van 1 januari 2023 en het tarief van de accijns op rooktabak (shag, pijptabak) met ingang van 1 april 2023 aanvullend verhoogd met 15 cent per pakje shag (50 gram).

Een deel van de maatregelen (BPM-bestelauto’s, negatief loon, kansspelbelasting en tabaksaccijns) is opgenomen in de vijfde nota van wijziging op het Belastingplan 2023.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2022

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

73

Gerelateerde artikelen