De Tweede Kamer wil een debat met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Weekers van Financiën over de inkomenseffecten van de uniformering van het loonbegrip. Sinds 1 januari zijn de loonbegrippen van de loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet (zvw) meer gelijkgetrokken. In de media zijn berichten verschenen dat hierdoor de pensioenen in Nederland met netto 5% kunnen dalen. Volgens Van Vliet (PVV) heeft dit "een funeste impact op de koopkracht van ouderen." Vermeij (PvdA) wil ook de inkomenseffecten weten voor werkenden , niet-werkenden en anderen dan gepensioneerden. Het dertigledendebat moet nog ingepland worden.

Brief

Voorafgaand aan het debat zal er eerst nog een brief komen, waarin het kabinet ingaat op de inkomenseffecten. Dit is opmerkelijk, aangezien Weekers op 20 juni 2012 al een brief heeft gestuurd waarin hij uitgebreid op de budgettaire- en koopkrachteffecten is ingegaan. In die brief schetst de bewindsman echter slechts de inkomenseffecten voor verschillende inkomensklassen en niet voor specifieke groepen. Daar komt nog bij dat ook werkgevers geconfronteerd worden met lastenverzwaringen, omdat bijvoorbeeld de franchise in de werkloosheidspremie vervalt (awf). Vooral voor werkgevers met zogenoemde kleine baantjes leidt dit tot hogere premieheffing. Zij beginnen zich nu te roeren, temeer daar zij de compensatie voor deze hogere premieheffing niet meer scherp voor ogen hebben. Tegelijkertijd is na genoemde brief, als gevolg van de verschillende akkoorden, ook nog wel wat gesleuteld aan de schijflengtes, tarieven, kortingen en wat dies meer zij. Het eerder geschetste beeld van de effecten van de uniformering van het loonbegrip is inmiddels dus wel wat achterhaald.

Wet uniformering loonbegrip

In het voorjaar van 2011 is de Wet uniformering loonbegrip al door de beide Kamers behandeld. Het wetsvoorstel is met ruime meerderheid aangenomen. Door de zogenoemde discoördinatiepunten in de diverse loonbegrippen weg te nemen, ontstaat een uniform loonbegrip. In het stelsel blijven daarbij wel de loonheffing van de werknemer en de premieheffing van de werkgever afzonderlijk bestaan. Bij opheffing van de discoördinatiepunten gaat het vooral om afschaffing van het werknemersdeel en afschaffing van de franchise van de werkloosheidspremie, toepassing omkeerregel inleg en opname levenslooptegoed, bijtelling privégebruik auto van de zaak ook voor premies werknemersverzekeringen en vervanging werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke bijdrage door een werkgeversheffing in de zvw. Uniformering van het loonbegrip leidt volgens het kabinet tot een administratieve lastenwinst voor werkgevers. Voor Belastingdienst en UWV wordt de loonaangifteketen efficiënter en robuuster, terwijl werknemers een eenvoudiger loonstrookje tegemoet kunnen zien, doordat deze korter en duidelijker wordt.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing

0

Gerelateerde artikelen