Bij het omzetten van een eigenwoningschuld uitgedrukt in Zwitserse francs in een eigenwoningschuld uitgedrukt in euro's, is het geleden koersverlies niet aftrekbaar als kosten van geldlening. Dat oordeelt Hof Den Bosch.

De zaak (15 januari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:76) verloopt als volgt. Een man heeft een eigen woning die is gefinancierd met een eigenwoningschuld van, in 2007, € 950.000. In dat jaar zet hij de lening om in een geldlening die is uitgedrukt in Zwitserse francs. Hij doet dit omdat de rente op die lening lager is. In 2010 zet hij de lening weer om in een lening uitgedrukt in euro's. In de tussengelegen periode stijgt de Zwitserse franc ten opzichte van de euro. Daardoor stijgt ook de lening in omvang. Dit koersverlies bedraagt € 127.678. De man wil dit koersverlies aftrekken als kosten voor de eigen woning, maar de inspecteur weigert die aftrek. Uiteindelijk komt de zaak – nadat de rechtbank de man in het ongelijk stelt – bij het Hof Den Bosch.

Het Hof Den Bosch is het met de inspecteur eens. De inspecteur laat het koersverlies terecht niet in aftrek toe. Alleen kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening zijn aftrekbaar. Het hof verwijst hierbij naar de uitspraak van de Hoge Raad van 19 mei 1982 (nr. 20.985, BNB 1982/175). Het geleden koersverlies valt niet onder één van deze categorieën van aftrekbare kosten. Het hof verwerpt het hoger beroep van de man.

Belang voor de praktijk

Het geleden koersverlies is dus niet aftrekbaar. Maar is de toename van de schuld wel te kwalificeren als eigenwoningschuld? Het antwoord daarop beantwoorden wij bevestigend. Het gehele bedrag van de lening is, naar wij mogen aannemen, immers aangegaan voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Daarmee is de rente over de lening aftrekbaar, ook over het door koersverlies ontstane deel van de schuld.
 
De definitie van eigenwoningschuld is opgenomen in artikel 3.119a Wet IB 2001. Voor bestaande eigenwoningschulden – kort gezegd: schulden van vóór 2013 – is overgangsrecht getroffen dat is terug te vinden in artikel 10bis.1 Wet IB 2001. De aftrek van kosten van de eigenwoningschuld is terug te voeren op artikel 3.120 Wet IB 2001.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen