De NOB stelt veel vragen over het voorstel tot aanscherpen van de integriteitstoets voor anbi’s in haar commentaar op het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 (35 437). Het gaat met name om de toevoeging dat een anbi op verzoek van de inspecteur een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet overleggen, of dat een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalende persoon dit moet doen op straffe van intrekking van de anbi-status.

De wijziging roept vragen op en behoeft toelichting, aldus de NOB. Ook moeten diverse knelpunten van principiële en praktische aard worden weggenomen. Hoewel de verwachting is dat toepassing van dit onderdeel niet vaak voor zal komen, acht de Orde dit belangrijk voor de weinige instellingen, die met deze bepaling worden geconfronteerd worden en recht hebben op voldoende rechtsbescherming. Zeker als blijkt dat de Belastingdienst en/of Justis te zwaar tillen aan eventuele (verdenking van) betrokkenheid bij een misdrijf.

Overige knelpunten anbi-regeling

De NOB concludeert dat het wetsvoorstel slechts beperkt van aard is. Voor de overige verbetervoorstellen ten aanzien van de anbi-regeling zullen aanpassingen in de uitvoeringsregeling en het uitvoeringsbeleid moeten volgen. De Orde roept op om in de praktijk opvallende knelpunten weg te nemen. Hierbij denkt de NOB aan de weigering van het ‘meenemen’ van een periodieke gift bij een juridische fusie van anbi’s en aan de problematiek met betrekking tot de overlijdenskans bij de periodieke gift, met name ingeval van periodieke giften ‘op twee levens’. Uit de uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant van 24 december 2019 volgt dat de vraag naar ‘voldoende’ overlijdenskans in het geheel niet gesteld hoeft te worden bij een periodieke gift die afhankelijk is van twee levens. De Belastingdienst baseert zijn beleid echter nog steeds op de tegengestelde uitspraak van dezelfde rechtbank uit 2015. De Orde stelt voor om als uitgangspunt voor het beleid van de Belastingdienst het oordeel van 24 december 2019 te volgen.


Lees het hele commentaar.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

  306
Gerelateerde artikelen