Tax Justice NL kenschetst Nederland als een verdragsparadijs. In een maandagmiddag gehouden expertmeeting met Tweede Kamerleden gaf een vertegenwoordiger van deze organisatie hiervoor vier redenen: het uitgebreide verdragennetwerk (met lage bronbelasting), de tax rulings, de deelnemingsvrijstelling en de substance eisen. De Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) voegde daar aan toe dat er eigenlijk geen belastingverdragen met ontwikkelingslanden moeten worden gesloten. Tenslotte gaven journalisten van het Financieele Dagblad nog een inkijkje in hun, nog lopende, serie artikelen over ‘Belastingroute Nederland'.

 

Expertmeeting

De expertmeeting kwam tot stand op verzoek van Tax Justice Nederland en SOMO. Voorafgaand aan het algemeen overleg over belastingverdragen van woensdag 23 januari wilden zij graag met alle Kamerleden hun zienswijze delen. De vaste commissie voor Financiën voelde in beginsel niets voor zo'n gezamenlijke bijeenkomst, maar liet het aan de individuele fracties over om al dan niet een afspraak met Tax Justice NL en SOMO te maken. Op initiatief van Jesse Klaver (Groen Links) is er desondanks toch een publiekelijk toegankelijke bijeenkomst gekomen, waarbij ook Kamerleden van SP en PvdA aanwezig waren. Een aantal Kamerleden van andere partijen was overigens verhinderd.

Kritiek

De teneur van de veronderstelde experts was toch dat er iets goed mis is met de Nederlandse belastingverdragen. In presentaties gaven zij toelichtingen dat ontwikkelingslanden geen baat hebben bij belastingverdragen. Van toegenomen buitenlandse investeringen zou geen wetenschappelijk bewijs zijn, zo stelde de onderzoekster van SOMO. Vooral de verlaagde of afwezige bronheffing zou ten koste gaan van de ontwikkelingslanden. Groot (PvdA) plaatste daarbij overigens terecht een kritische kanttekening, want een verlaagde bronheffing  zou juist ook gunstig kunnen uitpakken voor de betreffende vennootschap, en dus het betreffende land, aangezien het zijns inziens dan ook een grotere financieringscapaciteit heeft.

Belastingverdrag Ethiopië

Tax Justice NL riep tevens op om het belastingverdrag met Ethiopië nader te bezien, welk pleidooi zij onderstreepte met een uitgereikte analyse.  De relevantie van het verdrag voor het ontwikkelingsland zou niet zijn toegelicht, er zou geen goede anti-misbruikregeling zijn en ook de halvering van de standaard Ethiopische bronbelasting is de strijders voor een "eerlijk en rechtvaardig internationaal belastingsysteem dat bijdraagt aan internationale ontwikkeling", naast een aantal andere bezwaren, een doorn in het oog.

Journalisten

De aanwezigheid van twee journalisten van het Financieele Dagblad in de feitelijk door Groen Links gearrangeerde expertmeeting was opmerkelijk te noemen. Vanaf de zomer van 2011 verschijnen er in het Financieele Dagblad geregeld artikelen onder het thema ‘Belastingroute Nederland'.  De journalisten lichtten hun onderzoek toe aan de aanwezige Kamerleden en schroomden daarbij niet om advies te geven. Kamerleden zouden bij hun vraagstelling aan de staatssecretaris specifieker moeten zijn, omdat er anders vanuit het kabinet geen duidelijk antwoord komt, zo viel op te tekenen. Zij brachten voorts nog coöperaties (geen dividendbelasting) en de innovatiebox (laag belastingtarief) onder de aandacht en plaatsten kanttekeningen bij de concrete uitwerking en toepassing van het besluit over dienstverleningslichamen (dvl) uit 2004.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Dividendbelasting, Internationaal belastingrecht

2

Gerelateerde artikelen