Een stamrechtuitkering valt onder het pensioenartikel van het belastingverdrag dat Nederland met de Verenigde Staten heeft gesloten. Daarmee komt het heffingsrecht toe aan Nederland.

Dat oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant (2 oktober 2014, nr. ECLI:NL:RBZWB:2014:6916). De zaak gaat als volgt. Een werknemer (X) werkt sinds 1997 voor zijn Nederlandse werkgever in de Verenigde Staten (uitzending). De arbeidsovereenkomst eindigt in 2010. Hij ontvangt een ontslagvergoeding van € 375.000. Hij richt een stamrecht-BV op. De afkoopsom brengt hij in deze BV onder. X woont sinds 19 oktober 2010 in Nederland.

In 2011 doet de BV een uitkering. X vindt dat de uitkering kwalificeert als loon uit dienstbetrekking (artikel 16 Belastingverdrag NL-VS). Als dat juist is, komt het heffingsrecht toe aan de Verenigde Staten. De inspecteur vindt dat er sprake is van een met een pensioenuitkering gelijk te stellen uitkering (artikel 19 Belastingverdrag NL-VS). Het heffingsrecht komt in dat geval toe aan Nederland.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de inspecteur in het gelijk. Uit de overeenkomst die werkgever en werknemer hebben gesloten valt op te maken dat het bedrag van de ontslagvergoeding in overwegende mate is afgestemd op X' pensioendatum. Datzelfde geldt voor de berekening van de vergoeding. Volgens de rechtbank is dan het pensioenartikel van toepassing. Het heffingsrecht komt toe aan Nederland.

Belang voor de praktijk

Inkomsten uit goudenhanddrukstamrechten kunnen onder een belastingverdrag kwalificeren als:

  1. Inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid;
  2. Lijfrenten;
  3. Pensioen.

Bij twijfel geldt de verdragsbepaling die het meest toepasselijk lijkt. In het onderhavige geval oordeelt de rechter dat dit het pensioenartikel is. Andere feiten hadden tot een andere uitkomst kunnen leiden.

Nederland heeft met veel landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing gesloten. Behalve verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing sluit Nederland ook verdragen waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. Deze verdragen worden steeds belangrijker. Zwartspaarders worden hiermee succesvol door de Belastingdienst opgespoord en aangepakt. Veel landen met een zogeheten bankgeheim – zoals Luxemburg en Zwitserland – hebben dit losgelaten.

Ten slotte heeft Nederland ook nog een aantal belastingverdragen over erfbelasting gesloten. Dat aantal is echter zeer beperkt. Nederland heeft met de volgende landen zo'n verdrag gesloten: Finland, Groot-Brittannië, Israël, Oostenrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland. Met traditionele emigratielanden – zoals België, Duitsland en Spanje – is geen verdrag gesloten. Voor (de erfgenamen van) deze emigranten kan het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013/1870M, helpen om een dubbele heffing van erfbelasting te voorkomen.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Loonbelasting, Internationaal belastingrecht

26

Gerelateerde artikelen