De Belastingdienst biedt belastingplichtigen, die zelf hun voorlopige aanslag willen wijzigen via mijnbelastingdienst.nl, twee nieuwe mogelijkheden. Het gaat daarbij om de optimale verdeling van de gemeenschappelijke aftrekposten en om het stopzetten van de uitbetaling.

Elk jaar in december en in januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) naar burgers en ondernemers. Het bedrag op de voorlopige aanslag is een inschatting, gebaseerd op de meest recente gegevens die de Belastingdienst heeft, of die belastingplichtige heeft aangeleverd.

Optimale verdeling

Partners die samen de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst wijzigen, kunnen dit jaar voor het eerst gebruikmaken van een optimale verdeling van gemeenschappelijke aftrekposten. Zij moeten bij de herberekening van de aanslag dan kiezen voor automatische invulling van het wijzigingsformulier. Hierdoor krijgen zij automatisch een voorstel met de meest gunstige fiscale situatie gepresenteerd: zo min mogelijk betalen of juist meer terugkrijgen.

Bij de optimale verdeling gaat het om voorlopige aanslagen waarbij alleen de aftrek van de eigen woning en/of de persoonsgebonden aftrek verdeeld hoeft te worden. Dat geldt voor meer dan 80% van de gezamenlijk ingediende verzoeken of wijzigingen van voorlopige aanslagen.

Let op
Op het wijzigingsformulier staat dat de voorgestelde optimale verdeling een optimale verdeling voor de belastingen is. Deze voorgestelde verdeling kan dus van invloed zijn op het inkomen voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals een toeslag. Het is daarom altijd mogelijk om de bedragen alsnog anders te verdelen.

Stopzetten voorlopige aanslag

Ook nieuw is de mogelijkheid de uitbetaling van een voorlopige aanslag stop te zetten. Dit kan door het invullen van een online formulier op Mijn Belastingdienst, of via de BelastingTelefoon. Dit kan alleen voor voorlopige aanslagen met aftrekposten, zoals ziektekosten en aftrekposten eigen woning.

Het stoppen van uitbetaling van teruggaven als gevolg van geclaimde aftrekposten kan tot gevolg hebben dat de belastingplichtige al ontvangen termijnen moet terugbetalen. Dit is afhankelijk van het moment van intrekking. Hoe later in het jaar hij de uitbetaling stopzet, hoe meer termijnen de belastingplichtige moet terugbetalen.

Het stopzetten van voorlopige aanslagen op grond van heffingskortingen was al mogelijk via een formulier. Terugbetalen van termijnen is in dat geval niet aan de orde, omdat het recht op korting per die datum vervalt.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  1307
Gerelateerde artikelen