De NOB constateert dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat over de eisen van de door het kabinet genomen coronamaatregelen. Dit schrijft de NOB in een brief aan het Ministerie van Financiën. Zo vraagt de NOB om duidelijkheid over de deskundigenverklaring bij het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling.

In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de precieze inhoud van genoemde verklaring en over de vraag wie die verklaring kan en/of mag afgeven. Het kabinet zou kunnen overwegen om de eis van een deskundigenverklaring te versoepelen en ook onderbouwde verklaringen van bijvoorbeeld een interne financial controller, interne account of CFO te accepteren waarin wordt onderbouwd dat de omzet of cashflow bijvoorbeeld met meer dan 30% is afgenomen ten opzichte van de voorafgaande maand of periode. Daarbij zou het kabinet kunnen overwegen, om in moeilijkheden verkerende belastingplichtigen te steunen, ook de belasting- en invorderingsrente te ‘bevriezen’ of in ieder geval het rentepercentage naar beneden bij te stellen.

Aanvullende maatregelen

Verder geeft de NOB in de brief een aantal handreikingen ten aanzien van mogelijke fiscaal-inhoudelijke en administratieve maatregelen in de (nabije) toekomst. Denk aan de maatregelen die het kabinet heeft genomen als reactie op de kredietcrisis in 2009 en 2010: verruiming verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, verlaging vpb-tarief, tijdelijke willekeurige afschrijving, meer budget voor de MIA/VAMIL, EIA op bedrijfsmatig verhuurde woningen, afdracht btw tijdelijk uitstellen, uitstel van betaling, verruiming afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, loonsverlaging van de directeur-grootaandeelhouder, versoepeling urencriterium, tijdelijke verhuur eigen woning en verlenging termijn bij verkoop, afschaffing vliegbelasting.

In aanvulling op bovenstaande maatregelen en versoepelingen, zou het kabinet de volgende fiscale maatregelen kunnen overwegen: verlengde aangiftetermijn, verlengde betaaltermijn, stopzetten of verlagen van belastingrente en invorderingsrente, digitaal indienen van bezwaarschriften, afhandeling carry-backverzoeken/teruggaven omzetbelasting, het vormen van een voorziening ten laste van de winst in 2019, kortingen in de loonheffingensfeer, verruiming werkkostenregeling, tijdelijke verlaging BTW-tarief, tijdelijke BTW-vrijstelling, verruiming BTW-aftrekrecht, lager IB-tarief voor zzp’ers, versoepelen inleners- en ketenaansprakelijkheid, tijdelijke afwaardering van (recent) aangekochte deelnemingen, investeringsaftrek voor bepaalde activa, versoepelen substance-eisen, verlaging gemeentelijke belastingen voor (onevenredig) hard getroffen sectoren en goede bereikbaarheid Belastingdienst (telefoon/mail).

Tot slot stuurt de NOB een overzicht mee van door andere landen getroffen coronamaatregelen.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Corona

1

Gerelateerde artikelen