De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft commentaar gegeven op het wetsvoorstel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241). Het wetsvoorstel levert volgens de Orde veel vragen op. De Orde heeft de vragen vaak geïllustreerd met voorbeelden en daarbij het verzoek om duidelijkheid te geven.

Hoofdpunten van het commentaar zijn:

  • De wetteksten moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de tekst van de richtlijn. Dit om te voorkomen dat de wetgeving op zichzelf leidt tot nieuwe onvoorziene mismatches in fiscale regelgeving
  • De oorsprongseis moet duidelijker tot uitdrukking komen in de wetteksten
  • Artikel 12g Wet Vpb 1969 moet geschrapt worden dan wel beperkt worden tot een beperkte set objectieve gegevens. Ook dient extra aandacht te komen voor de rechtsbescherming van belastingplichtigen

ATAD2

Het wetsvoorstel regelt de toepassing van de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in de Nederlandse belastingwet. ATAD2 schrijft regels voor om belastingontwijking via "hybridemismatches" te bestrijden. Hybridemismatches zijn situaties waarin een belastingvoordeel wordt behaald door de verschillen in de fiscale behandeling van lichamen, instrumenten, vaste inrichtingen of vestigingsplaatsen tussen verschillende stelsels van vennootschapsbelasting. De bepalingen in het wetsvoorstel moeten die voordelen wegnemen.

Lees het commentaar

 

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

  620
Gerelateerde artikelen