De NOB vraagt om nader onderzoek voordat wordt overgegaan tot eventuele aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Dit staat in een reactie van de Orde op de politieke discussie over deze regelingen.

De teneur van veel rapporten en voorstellen is dat de huidige regelingen ruim zijn en aanpassing van de regelingen is geboden. Aanleiding hiervoor is dat uit het CPB rapport ‘Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht’, maar ook uit eerdere onderzoeken, zou blijken dat in veel gevallen voldoende liquiditeiten zijn om de belasting ter zake van de overdracht te voldoen. Naar de mening van de NOB zijn deze onderzoeken echter onvoldoende onderbouwd en zijn wijzigingsvoorstellen in deze fase voorbarig. In dit kader geeft de NOB als voorbeeld de constatering in het CPB rapport dat de doelmatigheid van de doorschuifregeling niet goed kan worden onderzocht omdat gegevens ontbreken.

Gezien het grote belang voor familiebedrijven in Nederland, pleit de NOB ervoor om nader onderzoek te doen naar het belang van de regelingen voor deze bedrijven, maar dan met een andere insteek. Volgens de Orde moet onder meer de continuïteit van de onderneming in een brede economische en maatschappelijke context worden onderzocht, in plaats van te kijken naar de betaalbaarheid van de belasting. Na een breder en diepgaander onderzoek, kan gefundeerd worden beslist of, en zo ja, op welke wijze de regelingen moeten worden aangepast.

Lees de reactie.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Inkomstenbelasting

  764
Gerelateerde artikelen