Staatssecretaris Wiebes van Financiën biedt met een aanvullend wetsvoorstel over de uitfasering van pensioen in eigen beheer duidelijkheid over mogelijke lastenneming van indexatieverplichting.
De Novelle – een reparatiewetsvoorstel – op de momenteel in de Eerste Kamer liggende Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (kamerstuk 34 555) is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel brengt duidelijkheid over het ontstane indexatievraagstuk.

Intern eigen beheer

Als de pensioenuitvoerder dezelfde is als de werkgever spreken we over intern eigen beheer. Bij intern eigen beheer zijn de indexatielasten niet tot uitdrukking gebracht in de fiscale waarde van de pensioenverplichting. Bij afkoop van het pensioen mag de BV deze lasten ook niet alsnog in aftrek van de winst brengen. Dat was al zo en dat blijft ook zo.

Extern eigen beheer

Als de pensioenuitvoerende BV een ander is dan de werkgever-BV – extern eigen beheer – ligt dat anders. Bij de fiscale waardering van de pensioenverplichting is rekening gehouden met de indexatieverplichting. De fiscale waarde van een in extern eigen beheer gehouden pensioenverplichting is dus altijd hoger dan de fiscale waarde van dezelfde pensioenverplichting in intern eigen beheer. Bij afkoop van dit in extern eigen beheer gehouden pensioen krijgt de DGA dan ook een hogere afkoopsom in vergelijking met de situatie van afkoop van hetzelfde pensioen in intern eigen beheer.
 
De werkgever-BV heeft de indexatielasten echter nog niet op de winst in mindering mogen brengen. Die lastenneming vindt pas plaats naar gelang de indexatie ook daadwerkelijk plaatsvindt. Wel staat er op de activazijde van de balans van de werkgever-BV de balanspost ‘Vooruitbetaalde pensioenpremie'. Deze balanspost houdt verband met de indexatie. De werkgever-BV heeft de premie hiervoor wel al moeten betalen aan de pensioenuitvoerende BV, maar heeft de fiscale aftrek nog niet genoten.

Novelle

Wat nu als de DGA zijn in extern eigen beheer gehouden pensioen afkoopt? In dat geval mag de werkgever-BV alsnog de geactiveerde indexatielasten ineens ten laste van de winst brengen. De werkgever-BV heeft dan alsnog het fiscale voordeel van de al betaalde pensioenpremies. Als de DGA echter kiest voor omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting (OV) geldt iets anders. De werkgever-BV brengt de op de balans geactiveerde indexatielasten dan lineair ten laste van de winst in de jaren tot het jaar waarin de DGA 87 jaar wordt.

Belang voor de praktijk

Het is de bedoeling – en de verwachting – dat de beide wetsvoorstellen op 1 april 2017 in werking treden. DGA's die hun pensioenverzekering nog naar eigen beheer willen halen, moeten daarvoor dan vóór 1 juli 2017 bij de verzekeraar een verzoek indienen.
 
Het (eerste) wetsvoorstel kent – naast de uitfasering van het pensioen in eigen beheer – ook nog een aantal overige pensioenmaatregelen:
  • Onder voorwaarden mogen het ouderdoms- en deelnemingsjarenpensioen zonder actuariële herrekening ingaan per de eerste dag van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt.
  • Het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen mogen ingaan per de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) werknemer is overleden.
  • De 100%-grens en de daarvan voor het partner- en wezenpensioen afgeleide grenzen worden afgeschaft.
  • Het doorwerkvereiste bij uitstel van de pensioeningangsdatum van het ouderdomspensioen vervalt.
  • De omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen wordt duidelijker omschreven en aangepast aan eerder doorgevoerde wijzigingen in andere wettelijke regelingen.
Deze maatregelen zullen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking treden. De Belastingdienst handelt daar nu ook al naar. Zie V&A 16-004 van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2016

4

Gerelateerde artikelen