In aanloop naar de G20 in Moskou, later deze week, heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport gepresenteerd over ‘Base erosion and profit shifting (beps). Grondslagerosie en winstverschuiving heeft de aandacht van de regeringsleiders van de grootste economieën. Op hun eerdere bijeenkomst in Mexico in juni 2012 vroegen zij al aandacht voor dit probleem. De OESO stelt nu in het rapport, met een redelijke open deur, dat coördinatie de sleutel tot de oplossing is. Het ontwikkelen van een wereldwijd actieplan om ‘beps' aan te pakken, zou volgens de OESO nodig zijn. De denktank uit Parijs benoemt ook een aantal aandachtsgebieden waar de focus hoofdzakelijk naar uit zou moeten gaan.

 

Voordeel multinationals

De OESO merkt op dat de internationale fiscale regels om de heffingsbevoegdheid te verdelen niet optimaal werken. Het internationale fiscale raamwerk is naar de mening van de onderzoekers nog teveel gebaseerd op nationale regels en houdt geen rekening met de globaliserende economie met veel grensoverschrijdende transacties. Ook wordt momenteel veel te weinig rekening gehouden met immateriële activa zoals intellectueel eigendom en met e-commerce. Door het gebrek aan coördinatie tussen de verschillende nationale fiscale systemen hebben multinationals de mogelijkheid voordeel te putten uit asymmetrische situaties, aldus de onderzoekers. Enigszins theatraal wordt in het rapport gesteld dat de integriteit van de vennootschapsbelasting in het geding is.

Coördinatie

De OESO roept op tot verdergaande coördinatie van de verschillende belastingstelsels en benoemt daarbij een aantal gebieden waar de aandacht vooral naar uit dient te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om hybride structuren, e-commerce, groepsfinanciering, transfer pricing vooral met betrekking tot risico's en immateriële activa, anti-misbruikregelingen en schadelijke regimes. De genoemde onderwerpen zijn niet nieuw en hebben ook in eerdere studies en onderzoeken al om aandacht gevraagd. Het is de vraag of het politieke klimaat nu rijp is om deze thema's daadwerkelijk bij de kop te pakken en tot gecoördineerde actie over te gaan. De OESO is in ieder geval voornemens een actieplan met genoemde aandachtsgebieden uit te werken en wil het plan geaccordeerd hebben op de vergadering van het Committee on Fiscal Affairs (CFA) in juni 2013.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen