Het kabinet stelt in Overige Fiscale Maatregelen 2016 een wijziging voor van een bepaling in de Invorderingswet 1990 die de aansprakelijkheid regelt bij de verkoop van aandelen in een lichaam met stille of fiscale reserves. Het kabinet doet dit naar aanleiding van 2 arresten van de Hoge Raad in 2014.
De Hoge Raad geeft daarin aan dat de verkoper van een lichaam met stille of fiscale reserves alleen aansprakelijk is voor de (latente) belastingclaim als hij ten tijde van de verkoop weet of behoort te weten dat de koper van de aandelen de Belastingdienst zal benadelen. Daarvan is geen sprake als de verkoper onderzoek heeft gedaan naar de betrouwbaarheid van de koper en de vennootschap ten tijde van de verkoop over voldoende vermogen beschikte.
 
De anti-misbruikbepaling is, mede gezien de uitleg ervan door de Hoge Raad, ontoereikend om de maatschappelijk ongewenste handel in vennootschappen met (latente) fiscale claims te voorkomen en te bestrijden. Daarom wil het kabinet de bestaande vrijwaringsmogelijkheden voor verkopers van aandelen aanscherpen.
 
Vrijwaring is straks niet langer mogelijk in geval van aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting die is verschuldigd over een herinvesteringsreserve en over een (stille) reserve die samenhangt met activa die binnen 6 maanden na de aandelenoverdracht in andere handen overgaan. Wel blijft het in die gevallen mogelijk om aansprakelijkheid te voorkomen door zekerheid te stellen. Om het risico op anticipatiegedrag voor te zijn, gaat deze wetswijziging, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer, met terugwerkende kracht in per 15 september 2015, 15.15 uur.
 
Zie hieronder de bijlagen met de integrale tekst van de wet Overige fiscale maatregelen 2016.
 
Lees ook de V-N Vandaag samenvattingen van het Belastingpakket 2016:

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

Dossiers: Prinsjesdag 2015

0

Gerelateerde artikelen