In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 is het verval van tijdklemmen verruimd en vastgelegd in de wet.
Het besluit verval tijdklemmen dat regelt dat voor toepassing van de KEW/SEW/BEW-vrijstelling niet aan de eis van 15 of 20 jaar jaarlijks premiebetalen hoeft te worden voldaan in een aantal specifieke situaties is in verruimde vorm in de wet opgenomen.
 
In artikel 10bis.6 en 10bis.7 Wet IB 2001 zijn de voorwaarden opgenomen voor het kunnen benutten van een vrijstelling bij het tot uitkering komen van een KEW/SEW/BEW. In het besluit verval tijdklemmen van 17 december 2014 is een goedkeuring opgenomen dat in een aantal specifieke situaties de voorwaarde dat ten minste 15 of 20 jaren jaarlijks premie moet zijn voldaan om de vrijstelling te krijgen niet van toepassing is. Deze situaties zijn nu opgenomen in de wet. Het gaat om de volgende situaties:
  • Beëindiging fiscaal partnerschap
  • Schuldhulpverlening ontvangen
  • Vervreemden van de eigen woning waarna steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat
  • Financiële problemen en daardoor niet meer in staat om de lasten te voldoen
De derde situatie is een verruiming van het besluit verval tijdklemmen. Daar wordt namelijk gesproken van verkoop met verlies. Nu kan gebruik worden gemaakt van het vervallen van de tijdklemmen bij verkoop van de woning, ongeacht de verkoopopbrengst.
 
In tegenstelling tot de eerste drie situaties is het niet zonder meer mogelijk om objectief vast te stellen of de vierde situatie zich voordoet. De beoordeling vindt dan ook plaats door de minister van financiën die deze taak heeft gedelegeerd aan de Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen/Team Brieven en beleidsbesluiten te Den Haag.

Belang voor de praktijk

Naast de al bekende situaties biedt voorgestelde verruiming ook de mogelijkheid tot afkoop van een KEW/SEW/BEW met behoud van vrijstelling bij verkoop van de eigen woning. Zo ontstaat bij verhuizing meer flexibiliteit om tot de meest passende financiering van de nieuwe eigen woning te komen.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2016

0

Gerelateerde artikelen