In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van de vennootschaps- en dividendbelasting uit het belastingpakket 2020.

Belastingplan 2020

  • De eerder voorgestelde verlaging van het tarief in de tweede tariefschijf van de VPB die met betrekking tot het jaar 2020 zou worden doorgevoerd, wordt ongedaan gemaakt. Het tarief wordt vanaf 2021 met 1,2%-punt minder verlaagd. In de eerste tariefschijf wordt niets aangepast. Het tarief in de eerste schijf wordt in 2020 16,5% en het tarief in de tweede schijf blijft 25%. Vanaf 2021 worden de tarieven 15% respectievelijk 21,7%.
  • De onderwijsvrijstelling, de vrijstelling voor interne activiteiten en de quasi-inbestedingsvrijstelling in de VPB worden verruimd. Dit was reeds bij beleidsbesluit aangekondigd (V-N 2019/37.13).
  • Er komt een minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars die de aftrek van de verschuldigde rente beperkt voor zover het vreemd vermogen meer bedraagt dan 92% van het balanstotaal.
  • Kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen (inclusief geldsommen in het kader van strafbeschikkingen) worden van aftrek uitgesloten bij de bepaling van de belastbare winst bij lichamen.

Overige fiscale maatregelen 2020

De earningsstrippingbeschikking wordt herzien. De toepassing van de earningsstrippingmaatregel kan er toe leiden dat een deel van het saldo aan renten in een jaar niet in aftrek komt bij het bepalen van de winst van dat jaar. In dit wetsvoorstel wordt, conform de systematiek zoals die al geldt voor het verrekenen van verliezen, geregeld dat een beschikking met betrekking tot het voort te wentelen saldo aan renten kan worden herzien als sprake is van een nieuw feit, kwade trouw of een voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbare fout. Ook wordt geregeld dat hiervoor eenzelfde termijn geldt als ook voor navordering van te weinig geheven belasting geldt. Verder wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat een beschikking wordt gegeven indien het voortgewentelde saldo aan renten van een eerder jaar in aftrek komt bij het bepalen van de winst van een later jaar.

Daarnaast zal voor de invulling van de definitie van het begrip vaste inrichting in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting worden aangesloten bij de definitie in het van toepassing zijnde belastingverdrag. Voor niet-verdragssituaties wordt met dit wetsvoorstel de definitie van het begrip vaste inrichting in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting in lijn gebracht met de meest recente versie van het modelverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)30. De wijzigingen betreffen ook de vaste vertegenwoordiger.

Verder wordt er geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.

Wet bronbelasting 2021

Voorgesteld wordt om de rol van de substance-eisen te wijzigen bij de bestaande antimisbruikbepalingen in de vpb en de dividendbelasting. Net als bij de bronbelasting zullen de substance-eisen niet langer werken als ‘safe harbour’. De substance-eisen zullen slechts een rol spelen bij de bewijslastverdeling. Hierdoor kan de Belastingdienst ook in situaties waarin is voldaan aan de substance-eisen misbruik aanpakken. Hiervoor dient de Belastingdienst aannemelijk te maken dat ontgaan van belasting het hoofddoel of één van de hoofddoelen is (subjectieve toets) en er geen sprake is van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen (objectieve toets).

Als niet wordt voldaan aan de substance-eisen krijgt de belastingplichtige de mogelijkheid aannemelijk te maken dat geen sprake is van misbruik. Hiervoor zal de belastingplichtige aannemelijk dienen te maken dat niet wordt voldaan aan de subjectieve en objectieve toets.

Bron: Redactie TaxLive

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2019

  2963
Gerelateerde artikelen