In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van milieuheffingen uit het belastingpakket 2020.

Overige fiscale maatregelen 2020

Er wordt in de Wet belastingen op milieugrondslag geregeld dat het verwijderen (in de regel storten) van verbrandingsresten in de eigen inrichting buiten de heffing van afvalstoffenbelasting valt, voor zover die verbrandingsresten zijn ontstaan door het verbranden van aan die inrichting ter verwijdering afgegeven afvalstoffen waarover afvalstoffenbelasting is geheven. Het gaat hier om een technische wijziging.

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Dit wetsvoorstel bevat voorstellen ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, met uitzondering van de in het Klimaatakkoord voorziene introductie van een CO2-heffing voor de industrie en de aanpassing van de salderingsregeling en de zogenoemde postcoderoos in de energiebelasting. Naast uitvoering aan het Klimaatakkoord geeft het kabinet uitvoering aan het Urgenda-vonnis. Een van de voorgestelde maatregelen betreft het betrekken van buitenlands afval in de heffing van de afvalstoffenbelasting.

Klimaatakkoord – gebouwde omgeving
Het kabinet stelt voor de tarieven van de energiebelasting aan te passen. Door aardgas zwaarder te belasten en elektriciteit juist minder, wil het de overstap van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties aantrekkelijker maken. Daarnaast wordt de belastingvermindering op de energiebelasting verhoogd. Dit geldt ook voor huishoudens die nu nog niet kunnen of willen investeren in verduurzaming.

Verschuiving energiebelasting van elektriciteit naar aardgas
De energiebelasting in de eerste schijf op aardgas wordt in 2020 verhoogd met 4 cent per m3. In de 6 jaar daarna wordt dit tarief jaarlijks verder verhoogd met 1 cent per m3. Het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas wordt evenredig verhoogd. De energiebelasting in de eerschijf op elektriciteit wordt juist verlaagd.

Opslag duurzame energie
Het kabinet stelt voor de tarieven van de opslag duurzame energie (ODE) voor 2020 zo vast te stellen dat 33% van de lasten neerslaat bij huishoudens, en 67% bij bedrijven (nu 50/50).

Verlaging belastingdeel energierekening huishoudens
Het belastingdeel van de energierekening voor een huishouden met een gemiddeld verbruik wordt in 2020 met € 100 verlaagd, zal in 2021 niet stijgen en de stijging in de jaren na 2021 zal beperkt blijven. De belastingvermindering in de energiebelasting zal hiertoe worden verhoogd. Deze maatregel komt bovenop de voorgenomen schuif in de energiebelasting en aanpassing van de lastenverdeling in de ODE.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Dossiers: Prinsjesdag 2019

Rubriek: Milieuheffingen

  1753
Gerelateerde artikelen